NUSA สรุปความเห็นบอร์ดรายบุคคล ต่อกรณีขอศาลเพิกถอน Share Swap กับ WEH

06 ก.พ. 2567 | 03:48 น.

NUSA สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ต่อกรณีที่ขอให้ศาลเพิกถอนสัญญา Share Swap ระหว่าง NUSA และผู้ถือหุ้น WEH โดยชี้แจงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ สั่งการ

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ  (ตลท.) เรื่องข้อเท็จจริงกรณีที่ขอให้ศาลเพิกถอนสัญญา Share Swap ระหว่าง NUSA และผู้ถือหุ้น WEH   ว่า ตามที่บริษัท ฯ ได้มีหนังสือชี้แจง กรณีการฟ้องคดีอาญา เลขที่ พ 101/2567 ลว.18 มกราคม 2567 โดยฝ่ายบริหาร ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 และได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2567 พร้อมทราบแล้วนั้น 

เนื่องจากคำชี้แจงของฝ่ายบริหารยังคงขาดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บมจ.ณุศาศิริ อยู่ในระหว่างรอผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 พรบ.บริษัทมหาชน ดังนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงมีหนังสือแจงขอความเห็นคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและสามารถสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลได้ดังตารางแนบคำชี้แจง

NUSA สรุปความเห็นบอร์ดรายบุคคล ต่อกรณีขอศาลเพิกถอน Share Swap กับ WEH
 

NUSA สรุปความเห็นบอร์ดรายบุคคล ต่อกรณีขอศาลเพิกถอน Share Swap กับ WEH NUSA สรุปความเห็นบอร์ดรายบุคคล ต่อกรณีขอศาลเพิกถอน Share Swap กับ WEH

NUSA สรุปความเห็นบอร์ดรายบุคคล ต่อกรณีขอศาลเพิกถอน Share Swap กับ WEH

NUSA สรุปความเห็นบอร์ดรายบุคคล ต่อกรณีขอศาลเพิกถอน Share Swap กับ WEH

NUSA สรุปความเห็นบอร์ดรายบุคคล ต่อกรณีขอศาลเพิกถอน Share Swap กับ WEH

 

หมายเหตุ : กรรมการที่ไม่ได้ส่งแสดงความเห็น ได้แก่
1. นายธีรธัช โปษยานนท์
2. นางสิรินงคร์นาถ เพรียวพานิช
3. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์
4. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ NUSA ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณียื่นคำฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสัญญาที่มีผลต่อสถานะการเป็นผู้ถือหุ่นของ NUSA ที่เกี่ยวข้องกับ WEH ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลดำเนินงานของรวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ชี้แจงภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567