"ประเดช"เปิดศึกชิง NUSA เรียกประชุมผถห. 29 ก.พ .ปลด"วิษณุ-ศิริญา"พ้นบอร์ด

01 ก.พ. 2567 | 07:30 น.

"ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง"ผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 29 ก.พ.นี้ ชง 9 วาระ ปลด "วิษณุ-ศิริญา เทพเจริญ"พ้นประธานกรรมการและบอร์ดบริษัท สกัดขายหุ้นวินด์ และแผนขายทรัพย์สินกว่า 1.1 หมื่นล้าน

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (TNH) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ในสัดส่วน 24.98% เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น NUSA ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 ก.พ.67 เสนอวาระการประชุม 9 วาระ 

วาระสำคัญถอดถอนนายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และตำแหน่งกรรมการ และเสนอแต่งตั้ง "นายนพพล มิลินทางกูร" ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทแทน

พร้อมเสนอถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ และนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนเสนอให้นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ และนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการบริษัท 2 ใน 3 ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทแทน

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 

TNH ระบุถึงสาเหตุในการปลดบุคคลดังกล่าวว่า เนื่องจาก NUSA ไม่สามารถชี้แจงข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อย่างปราศจากข้อสงสัย โดยเฉพาะการซื้อกิจการโรงแรมในเยอรมนี ที่เปลี่ยนเป็นการเข้าซื้อบริษัทที่มีหนี้สินสูงกว่าทรัพย์สิน 407 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงิน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการนำทรัพย์สินของบริษัทออกขายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลใกล้ชิด คือ โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 โดยไม่ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ จนถูกตรวจพบในภายหลัง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าราคาซื้อขายไม่สมเหตุสมผล และสั่งให้เพิกถอนธุรกรรมดังกล่าวในที่สุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีวาระให้พิจารณาแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันเตรียมการไว้ คือการจำหน่ายหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ และกระแสเงินสดให้กับ NUSA อย่างต่อเนื่อง โดยเสนอให้การจำหน่ายหุ้น WEH ที่บริษัทถือครองอยู่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ไม่ว่าจะมีขนาดรายการเท่าใดก็ตาม

โดยวาระนี้สอดรับกับความต้องการของผู้ถือหุ้นรายย่อย NUSA ที่คัดค้านแผนการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท และได้รวมตัวกันไปร้องเรียนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในช่วงปลายเดือน ธ.ค.66 เพื่อให้ตรวจสอบแผนการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้ง 6 รายการที่เป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ มีมูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท หรือมากเกือบ 70% ของสินทรัพย์รวมทั้งบริษัท
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NUSA ประกอบด้วย

  • 1. บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 24.98%
  • 2. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ 8.70%
  • 3. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด 7.75%
  • 4. น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์ 4.03%
  • 5. น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 3.64%
  • 6. บริษัท อินเตอร์-ไฮ (ประเทศไทย) 2011 จำกัด 3.52%
  • 7. นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ 2.78%
  • 8. นาย วิษณุ เทพเจริญ 2.75%
  • 9. น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว 2.40%
  • 10.นาย วงศกร เทพเจริญ 2.18%