ตลท.สั่ง NUSA แจงเพิ่ม 3 ปม ขายที่ดิน 196 ล้าน เอี่ยวคนใกล้ชิดบอร์ด

19 ธ.ค. 2566 | 07:30 น.

ตลท.สั่ง NUSA แจงเพิ่ม 3 ประเด็นหลัก ซื้อโรงแรมเยอรมันและแจ้งเลื่อนเปิดเป็นปี 67 ปมขายที่ดินให้บริษัทที่เกี่ยวข้องมูลค่า 196 ล้านบาท และจำนำหุ้น DEMCO สูงกว่ายอดเงินกู้ 5 เท่า ขีดเส้นตอบกลับภายใน 2 ม.ค.67

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ขอให้ผ้ลูงทุนศึกษาข้อมลูงบการเงิน บมจ.ณุศาศิริ ( NUSA) และติดตามคำชี้แจงของบริษท จากกรณีงบการเงินไตรมาสที่ 3/66 ผู้สอบบัญชียังคงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความซับซ้อนของการจัดโครงสร้างของผู้ขายโรงแรม สิทธิเครื่องหมายทางการค้า ใบอนุญาตต่างๆ ในประเทศเยอรมนี และมูลค่าเงินมัดจำ ซึ่งสรุปข้อมูลและคำชี้แจงของ NUSA ดังนี้

 

ตลท.สั่ง NUSA แจงเพิ่ม 3 ปม ขายที่ดิน 196 ล้าน เอี่ยวคนใกล้ชิดบอร์ด

1.การเปลี่ยนกรอบเวลากำหนดราคาซื้อขั้นสุดท้าย (ซื้อหุ้น PNCV) และการเลื่อนเปิดดำเนินการโรงแรมที่เยอรมนีตามที่เคยชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งที่ 3 มูลค่าเงินมัดจำ 711 ล้านบาท

  • ณ 30 ก.ย.66 บริษัทจ่ายเงินมัดจำเพิ่มอีก 2 ล้านบาท รวม 711 ล้านบาท (96 %ของมูลค่าซื้อสินทรัพย์)
  • เลื่อนการสรุปกรอบเวลาสรุปราคาซื้อสุดท้ายซึ่งเคยแจ้งว่าจะได้ข้อสรุปหลังจากได้รับรายงาน Due Diligence ซึ่งได้รับเมื่อ 14 พ.ย.66
  • 30 พ.ย.66 แจ้งเลื่อนเปิดดำเนินการโรงแรมจากไตรมาส 4/66 เป็นภายในปี 67

 

2. การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ยกแปลงให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) มีมติไม่เห็นชอบการอนุมัติรายการดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท มูลค่ารายการ 196 ล้านบาท  สำหรับที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 ซึ่งขายให้กับบริษัท เอสเซน แอสเซท จากัด ที่มีนางจิตตานันทิ์ พุทธิไตรสิน เป็นกรรมการ และเป็นน้องสาวต่างบิดาของนางศิริญา เทพเจริญ กรรมการของ NUSA

  • 15 ก.ย.66 คณะกรรมการบริษัทมีมติขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ยกแปลงให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามราคาที่ตกลงกัน ได้รับเงินแล้ว 98 ล้านบาท (50%ของราคาขาย) ที่เหลือให้ชำระใน 18 เดือน โดยได้โอนกรรมสิทธิให้กับผู้ซื้อแล้ว
  • 8 พ.ย.66 ที่ประชุม AC มีมติไม่เห็นชอบการอนุมัติรายการเนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ขออนุมัติ AC ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและราคาขายอาจไม่สมเหตุสมผล ซึ่งผู้บริหารอยู่ระหว่างซื้อโครงการคืน 

3. การกู้ยืมเงินจากกิจการอื่นโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเกินกว่ายอดเงินกู้ยืม 5 เท่า มูลค่ารายการ 30 ล้านบาท

  • หลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นของ บมจ.เด็มโก้ จำ กัด (DEMCO) 29.07 ล้านหุ้น (ณ 30 ก.ย.66 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 146 ล้านบาท)

 

ประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจง :

  • 1. กรอบเวลาในการกำหนดราคาซื้อหุ้น PNCV และการเปิดดำเนินธุรกิจโรงแรม รวมถึงผลกระทบจากการเลื่อนเปิดโรงแรมไปอีก 1 ปี
  • 2. การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ข้อสรุปและกรอบเวลาที่ชัดเจนในการติดตามซื้อโครงการคืน
  • 3. ความเหมาะสมของการวางเป็นหลักประกันเกินกว่ายอดเงินกู้ยืม 5 เท่าและเงื่อนไขสำคัญของสัญญากู้ยืม
  • 4. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

โดยตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ขอให้ บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 2 มกราคม 2567 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน NUSA และติดตามคำชี้แจงของบริษัท