NUSA แจงปมตั้งรักษาการซีอีโอ โดยไม่แจ้งการพ้นตำแหน่งของ"ณัฐพศิน"

14 ธ.ค. 2566 | 00:39 น.

NUSA ตอบตลท. ปมการแต่งตั้งรักษาการซีอีโอ โดยไม่แจ้งการพ้นตำแหน่งของ"ณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ" อ้างบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงสถานะการจ้าง และการที่"ณัฐพศิน" ไม่ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง เพราะมิได้มีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่ 3 ต.ค.66

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ชี้แจงการแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( รักษาการซีอีโอ ) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สอบถาม โดยระบุว่าตามที่บริษัท ฯ มีหนังสือที่ ณศ. 076/2023 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ชี้แจงมติการแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ความทราบแล้วนั้น ต่อมาตลท.มีความประสงค์ขอให้บริษัทฯชี้แจงเป็นรายประเด็นตามที่ได้สอบถาม บริษัทฯจึงขอชี้แจงในแต่ละประเด็นเพิ่มดังนี้

1. การแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจวบจนถึงปัจจุบัน ไม่ปรากฏมีข้อโต้แย้งที่ระบุว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และระเบียบปฏิบัติของบริษัท เนื่องจากการแต่งตั้งนายณัฐพศิน เชฎฏฐ์อุดมลาภ ไม่ได้ส่งผลให้นายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ มีสถานะเป็นพนักงานของ บมจ.ณุศาศิริ ในส่วนของลำดับเหตุการณ์การประชุมที่เกี่ยวข้องทางบริษัทฯได้ชี้แจงแล้วตามหนังสือ ณศ. 076/2023 ลว. 8 ธ.ค.2566

2. การแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยไม่ได้แจ้งการพันตำแหน่งของ"นายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ" เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับที่ปรึกษาของทางบริษัทถึงสถานะการจ้างของนายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ และเพื่อไมให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่ 3 (นายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ) บริษัทจึงแจ้งเฉพาะการแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเมื่อได้ตรวจสอบจนแน่ใจว่านายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ มิได้มีสถานะเป็นพนักงานของ บมจ.ณุศาศิริ บริษัทจึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความชัดเจนในการแจ้งการพ้นตำแหน่งของนายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ปรากฏตามหนังสือที่ ณศ. 076/2023 ที่ได้อ้างถึงแล้วข้างต้น

กล่าวโดยสรุป บมจ.ณุศาศิริ ขอแจ้งยืนยันผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ นายวิษณุ เทพเจริญตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 และขอแจ้งการพันตำแหน่งของนายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สำหรับกรณีที่นายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ มิได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากนายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ มิได้มีสถานภาพเป็นพนักงานของ บมจ. ณุศาศิริ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566