ก.ล.ต.จัดทำ Additional Guidance หนุนบลจ.ฮ่องกงเสนอขาย ESG Fund ในไทย

06 ธันวาคม 2566

ก.ล.ต. จัดทำ Additional Guidance อำนวยความสะดวกแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฮ่องกงในการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย ภายใต้โครงการ "HK-TH MRF" สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ในปัจจุบันแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investing) ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ก.ล.ต. และ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกง ต่างให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนของฮองกงและไทย

ในระยะแรก ก.ล.ต. จึงได้จัดทำ Additional Guidance ซึ่งเป็นคู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ESG Fund) ฮ่องกง ที่ประสงค์จะติดตราสัญลักษณ์ SRI Fund ในการเสนอขายกองทุนรวมดังกล่าวในประเทศไทยภายใต้โครงการ HK-TH MRF ซึ่งมีข้อตกลงให้ บลจ. ต้องเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประเทศปลายทางด้วย Additional Guidance ที่จัดทำในครั้งนี้ จึงช่วยอำนวยความสะดวก บลจ. ฮ่องกง ทำให้การเสนอขาย ESG Fund ฮ่องกงในประเทศไทยเป็นไปอย่างคล่องตัว ภายใต้มาตรฐานที่ ก.ล.ต. กำหนด 
 

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การจัดทำ Additional Guidance ภายใต้โครงการ HK-TH MRF ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้มีการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนของฮ่องกงในประเทศไทยได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยยังคงได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นกลไกสนับสนุนการลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ตามเป้าประสงค์ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองรัฐบาลได้ตกลงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการเชื่อมโยงตลาดทุนของกันและกัน”
 

ทั้งนี้ Additional Guidance จะช่วยให้ ก.ล.ต. กำกับดูแล ESG Fund ของฮ่องกงภายใต้ HK-TH MRF ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) กองอื่น ๆ ในประเทศไทย ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม (level playing field) ระหว่างกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ลงทุนไทยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอและสามารถเปรียบเทียบข้อมูล ESG Fund ของฮ่องกับ SRI Fund กองอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา Additional Guidance on Cross-border Offerings of ESG funds under the Mutual Recognition of Funds between Hong Kong and Thailand ได้ที่ HK-TH-MRF (sec.or.th)