ปตท.ตั้ง"ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ"นั่งประธานบอร์ด มีผล 16 พ.ย.66

20 พ.ย. 2566 | 14:04 น.

บอร์ดปตท.แต่งตั้ง"ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งประธานกรรมการ แทน ศจ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีผลแล้วนับตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2566 นี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการโดยให้มีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และให้นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่ปฏิบัติมาตามมติคนร.ในการประชุมครั้งที่1/2558 นั้น

ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 แจ้งปตท.ว่า เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจและเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) แล้ว จึงขอส่งเรื่องคืน ปตท.เพื่อดําเนินการตาม พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯต่อไป
 

ในการนี้ ปตท.จึงขอเรียนแจ้งมติคณะกรรมการ ปตท.แต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จึงแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระของ ปตท.