เปิดรายชื่อ 34 บจ.คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA หุ้นยั่งยืน "SET ESG Ratings"

06 พ.ย. 2566 | 02:57 น.

ตลท. เปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืน THSI เป็น SET ESG Ratings พร้อมยกระดับการประกาศผลในรูปแบบของเรตติ้ง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ AAA, AA, A และ BBB ระบุในปี 2566 มีบจ.ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 193 บริษัท เรตติ้งระดับ AAA มีถึง 34 บริษัท สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG เพิ่มขึ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประกาศผลหุ้นยั่งยืน THSI มาตั้งแต่ปี 2558 และมี บจ. สมัครใจเข้าร่วมประเมินและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ขณะเดียวกันผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนต่างให้ความสำคัญและนำข้อมูลด้าน ESG มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาลงทุนเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับข้อมูลทางการเงิน 

 

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

 

“ปัจจุบันปัจจัยด้าน ESG ไม่ว่าจะเป็นบรรษัทภิบาล ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นสิทธิมนุษยชนในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน ล้วนมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น ผู้ลงทุนต้องการข้อมูลเพื่อให้ทราบว่า บจ. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร ข้อมูล ESG จึงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาการลงทุน การยกระดับประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในรูปแบบของเรตติ้งจะช่วยให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุนมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนต่อไป ขณะที่ บจ. สามารถนำไปใช้เป็น benchmark ในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท และยังช่วยสร้างความน่าสนใจต่อผู้ลงทุน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นได้อีกด้วย” นายภากรกล่าว   

บจ. ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 มีจำนวน 193 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในระดับ AAA (คะแนนรวม 90-100) จำนวน 34 บริษัท ระดับ AA (คะแนนรวม 80-89) จำนวน 70 บริษัท ระดับ A (คะแนนรวม 65-79) จำนวน 64 บริษัท และระดับ BBB (คะแนนรวม 50-64) จำนวน 25 บริษัท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 13 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 1 พฤศจิกายน 2566)
 

จากผลการประเมินความยั่งยืนปี 2566 พบว่า บจ. ส่วนใหญ่มีการดำเนินการและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า/พลังงาน ลดการใช้น้ำ และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บจ. ยังต้องปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการประเด็นสิทธิมนุษยชนในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน และการวัดผลสำเร็จที่ได้จากโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในปีนี้ได้พัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม  ESG ที่สำคัญทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยในการคัดเลือก SET ESG Ratings คัดเลือกจาก บจ. ที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50% ในแต่ละมิติ (มิติบรรษัทภิบาลเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการ มีผลกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETESG เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังใช้ในการคัดเลือกรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence เพื่อเฟ้นหา บจ. ต้นแบบด้านความยั่งยืน 

สำหรับ 34 รายชื่อ"บจ."ที่ได้รับการประเมินเรตติ้งในระดับ "AAA"  มีดังนี้

 • ADVANC    บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • AJ   บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) 
 • AMATA    บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • BANPU    บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)     
 • BAY    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • BCP    บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     
 • BGRIM    บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • BKI    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) 
 • BPP   บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • CKP   บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • CPALL    บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)    
 • CPAXT    บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)  
 • CPF    บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)    
 • CRC    บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • KBANK    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    
 • KTB    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
 • KTC    บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • M-CHAI    บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)  
 • PTT    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    
 • PTTEP    บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
 • PTTGC    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)      
 • PR9    บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
 • OR    บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • SABINA    บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) 
 • SCC    บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • SCGP   บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • STA    บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
 • STGT    บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • THCOM    บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 • TISCO    บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • TFMAMA    บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  
 • TOP    บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
 •  WHA    บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน   
 • WHAUP    บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วน บจ.ที่ได้รับเรตติ้งระดับ AA (คะแนนรวม 80-89 ) มีจำนวน 70 บริษัท

ได้แก่ ACE , AMATAV , AP , BAFS , BAM ,BBGI , BBL , BCH , BCPG , BDMS , BEM , BGC , BJC , BLA , BRI , BTS ,CPN ,DRT , EA , EASTW , EGCO , EPG , ETC , FPI , FPT , GLOBAL , GPSC , GULF , GUNKUL,HANA , HMPRO , HTC , INTUCH , IRPC , IVL , MAJOR , MC , MFEC , MINT , NOBLE ,NVD , ORI , OSP , PB , PLANB , PPS , RATCH , RS , SAT , SC , SCB , SCCC , SGP , SIRI,S&J , SJWD , SMPC , SPALI , THANI , TMT , TPBI , TPIPL , TPIPP , TTA , TTB , TTW ,TVO , VGI , WICE , ZEN

บจ.ที่ได้รับเรตติ้งระดับ A (คะแนนรวม 65-79) จำนวน 64 บริษัท

ได้แก่ ADB , AH , AOT , ASW , AWC , CBG ,
CENTEL , CFRESH , CK , COLOR , COM7 ,DEMCO , DMT , ERW , HENG , ICHI , IRC ,ITEL , KUMWEL , LH , MEGA , MOONG , MSC , MTC , NDR , NER , NRF , NYT , OTO ,PAP , PHOL , PJW , PM , PPP , PSL , QTC , S , SAK , SCG , SELIC , SHR , SICT , SITHAI,SNC, SNP , SPI , STEC , SUTHA , SYNEX , SYNTEC , TCAP , TFG , TGH , THIP ,THREL , TKS , TOA , TOG , TSC , TSTH , TTCL , TWPC , UBE , WACOAL

บจ.ที่ได้เรตติ้งแระดับ BBB (คะแนนรวม 50-64) จำนวน 25 บริษัท

ได้แก่ AGE , ARROW , BA , CSC , GCAP,GFPT , III , ILM , JTS , KEX , KKP , KSL , LHFG , LIT , PCSGH , PSH , RBF , SAPPE , SAWAD SSSO THANA TPCS TOM TVDH UPF

ทั้งนี้สามารถติดตามกระบวนการและวิธีการประเมิน รวมทั้งผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings  รายชื่อ 193 บจ.ได้ทั้งหมดนี ที่ www.setsustainability.com/ESG-ratings