svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้น BYD หลัง"ประพล"ขายให้ AYK VENTURES เข้าถือ 14.41%

29 กันยายน 2566

บล.บียอนด์( BYD ) ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง "ประพล มิลินทจินดา"ขายทิ้งหุ้นเกือบทั้งหมด ให้ "AYK VENTURES" เข้าถือ 14.41% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่เบอร์ 2

จากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD โดย นายประพล มิลินทจินดา ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย 727,891,207 หุ้น คิดเป็น 14.4126% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยระบุเป็นการจำหน่าย "เพื่อชำระค่าตอบแทนตามสัญญา"

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของนายประพล เหลือจำนวน 30,958 หุ้น คิดเป็น 0.0006% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้น BYD หลัง"ประพล"ขายให้ AYK VENTURES เข้าถือ 14.41%
 

ขณะที่ AYK VENTURES LIMITED รายงานว่าได้หุ้น BYD จำนวน 727,891,207 หุ้น คิดเป็น 14.4126% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยระบุเหตุผลการได้มาหุ้น BYD ระบุว่า "รับโอนเพื่อชำระค่าตอบแทนตามสัญญา" ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา AYK VENTURES LIMITED จะถือหุ้น 14.4126% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้น BYD หลัง"ประพล"ขายให้ AYK VENTURES เข้าถือ 14.41%

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ บล.บียอนด์ ( BYD ) ล่าสุดเป็นดังนี้

 

เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้น BYD หลัง"ประพล"ขายให้ AYK VENTURES เข้าถือ 14.41% เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้น BYD หลัง"ประพล"ขายให้ AYK VENTURES เข้าถือ 14.41%