"อภิชาติ จูตระกูล" ขึ้นแท่น ประธานอำนวยการ : CEO "แสนสิริ" มีผลแล้ว

20 ก.ย. 2566 | 02:39 น.

บอร์ดบมจ.แสนสิริ (SIRI) เคาะแต่งตั้ง “อภิชาติ จูตระกูล” เป็น "ประธานอำนวยการ หรือซีอีโอ มีผลเป็นทางการ 19 ก.ย. 66

บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) หรือ SIRI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ (Chief Executive Officer : CEO) พร้อมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป (จากเดิมที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ รักษาการประธานอำนวยการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ )

อนึ่ง สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทนั้น บริษัทสงวนไว้เพื่อการแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติการลาออกของ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ จากตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 และอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานแสนสิริ (Employee Joint Investment Program – EJIP ) อายุโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 - 31 ต.ค. 2569
 

ปัจจุบันนายอภิชาติ จูตระกูล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 9  ในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น 321,900,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.96% (ข้อมูลปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 29 ส.ค. 2566 )

ประวัติโดยสังเขป

จบการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.), Finance, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

 • 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปารณัท จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด