svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เคาะราคาไอพีโอ 26.25 บาท จอง 1-3 ก.พ.

30 มกราคม 2566

บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) กำหนดราคาขายหุ้นสามัญ IPO ที่ 26.25 บาท P/E ที่ 22.3 เท่า เปิดให้จองซื้อ 1-3 กุมภาพันธ์ นี้

 

บริษัทนิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 26.25 บาท จำนวนเสนอขาย 25 ล้านหุ้น แบ่งเป็นไม่เกิน 18.75 ล้านหุ้นเสนอขายบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ , ไม่เกิน 3.75 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ และ ไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนหุ้นที่เหลือจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วย
 

 

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 26.25 บาท คิดเป็นอัตราส่วน P/E ที่ประมาณ 22.3 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงินในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) ซึ่งเท่ากับ 88.2 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 75.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 1.2 บาท

NTSC เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย วัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารคนและอาหารสัตว์ กลุ่มบริษัทประกอบด้วย
         

 

  • 1) NTSC ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ, สารปรุงแต่ง, วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุแต่งกลิ่นรส, สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน
  • 2) บริษัท นิวโวเทค จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ, วัตถุที่เติม (Feed additives), วัตถุที่เป็นสื่อ (Carrier), วัตถุที่ผสมแล้ว (Premix), อาหารเสริม (Supplement) ในอาหารสัตว์ (Feed และ Pet Food) และ
  • 3) บริษัท นิวทรีชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและให้เช่าช่วงที่ดินแก่ NTSC เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ