ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อ 3,255 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ 1% หนุนชาวไร่ชะลอเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

25 พ.ค. 2567 | 09:42 น.

ธ.ก.ส.จัดวงเงินสินเชื่อ 3,255 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี หนุนชาวไร่ชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง วงเงินครัวเรือนละไม่เกิน 5 หมื่นบาท เป้าหมายกว่า 6.5 หมื่นครัวเรือน พื้นที่กว่า 1.3 ล้านไร่

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติเดินหน้ามาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 66/67 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแล้งที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำและราคาตกต่ำ ออกไปอีก 6 เดือน หวังเพิ่มผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการเพาะปลูก โดยเกษตรกรยังคงมีเงินหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างการรอเก็บเกี่ยว วงเงินครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 ดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมายเกษตรกรกว่า 65,000 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 1.3 ล้านไร่

 

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต 66/67 ตามนโยบายรัฐบาล วงเงินรวม 3,255 ล้านบาท เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้งลดต่ำลง โดยเฉลี่ยเหลือเพียง 10 – 15% จากเดิมที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ 25-30% ทำให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายลดต่ำลงและไม่คุ้มค่ากับการเพาะปลูก

ฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

โดยมีเป้าหมายพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 1,302,000 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านไร่ เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 65,100 ครัวเรือน ซึ่งหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว จะมีปริมาณฝนมาทำให้หัวมันสดมีผลผลิตมากขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้น โดยระหว่างนี้ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเงินหมุนเวียนและเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างการรอเก็บเกี่ยว

 

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตร สถานะเป็นลูกหนี้ชั้นปกติ และยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาทต่อไร่ พื้นที่สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน วงเงินรวม 50,000 บาทต่อครัวเรือน โดยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี และส่วนที่เหลือรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้

โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาล สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้เช่นกันที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ