ข่าวดี กยศ.ประกาศปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท เรียน 5 หลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาล

28 ก.พ. 2567 | 11:41 น.

ข่าวดี “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จับมือสถานศึกษานอกระบบ 74 แห่ง ปลดล็อกให้กู้แก่บุคคลอายุ 18 - 60 ปี กู้ยืมเงิน “ 5 หลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาล” ค่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 1% 

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ร่วมกับสถาบันทันตกรรม และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป ตาม พ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 74 แห่งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ข่าวดี กยศ.ประกาศปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท เรียน 5 หลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาล

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนฯได้เตรียมความพร้อมสำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 5 ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษาที่หลากหลาย ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 

ข่าวดี กยศ.ประกาศปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท เรียน 5 หลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาล

กองทุนฯจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) กับสถาบันทันตกรรม และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวม 74 แห่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการอย่างเหมาะสม  โดยจะเริ่มจาก

  • หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก 
  • หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
  • หลักสูตรพนักงานให้การดูแล 
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง 

 โดยจะมีระยะเวลาการดำเนินการโครงการนำร่อง 2 ปี  (ปีการศึกษา 2566-2567) ให้เงินกู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาท/หลักสูตร/คน/ครั้ง กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และให้ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 5 

  • กำหนดให้มีอายุ18 - 60 ปีบริบูรณ์ 
  • ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนฯกำหนด 
  • ต้องทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นขอกู้ยืม 
  • ต้องไม่กู้ยืมซ้ำซ้อนกับลักษณะอื่นๆ ณ ปีการศึกษานั้นๆ 

"โครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดการเรียนรู้ สามารถประกอบอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าว