svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ฮือฮา "ปรีดี ดาวฉาย" ลูกหม้อ KBANK ข้ามห้วยนั่งบอร์ดแบงก์กรุงเทพ

27 มกราคม 2566

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง 2 ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง “กรรมการธนาคาร” ปรีดี ดาวฉาย ลูกหม้อ KBANK เป็นกรรมการอิสระ และ “นิรมาณ ไหลสาธิต” มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค.

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ (27 ม.ค.2566)  เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีรายละเอียดระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายปรีดี ดาวฉาย ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทนนายปิติ สิทธิอำนวย และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทนนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 

โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ลงนามโดย นายกอบศักดิ์ ภูตะกูล กรรมการและเลขานุการบริษัท

 

 

ปรีดี ดาวฉาย

 

 

การแต่งตั้งนายปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมการของธนาคารกรุงเทพครั้งนี้สร้างความฮือฮาให้กับวงการธนาคารพาณิชย์ของไทยอย่างมาก เนื่องจากนายปรีดีถือเป็นลูกหม้อคนสำคัญของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KBANK และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นธนาคารคู่แข่งกับแบงก์กรุงเทพ

ปัจจุบันนายปรีดี ดาวฉาย อายุ 65 ปี (เกิด 9 กันยายน 2501) เริ่มทำงานที่ธนาคารสกิกรไทยตั้งแต่ปี 2525 ที่สำนักกฎหมาย หลังจากนั้นก็สะสมประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็น อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ Co-General Manager สาขาฮ่องกง ธนาคารกสิกรไทย,อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ธนาคารกสิกรไทย,อดีตผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานสินเชื่อและหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย รวมถึงเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารกสิกรไทย

ต่อมาในปี 2544 นายปรีดีนั่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และขึ้นเป็น รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี  2547 และเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่ผู้ประสานงานภูมิด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2553 และในปี 2556 รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

จากนั้นในปี 2563 นายปรีดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563 และเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2563 ก่อนที่จะตัดสินใจยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยให้เหตุผลในการลาออกว่าป่วย  เมื่อนับนิ้วการทำงานแล้วก็อยู่ที่ 27 วัน ไม่ถึงเดือน ถือเป็นรัฐมนตรีคลังที่นั่งเก้าอี้ในตำแหน่งนี้สั้นมาก

ประวัติ นายปรีดี ดาวฉาย 

การศึกษา

 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, USA
 • Advanced Management Program (AMP 187), Harvard Business School, USA
 • Breakthrough Program for Senior Executives, Switzerland Course, IMD Business School
 • Influence and Negotiation Strategies Program, USA. Course, Stanford Graduate School of Business
 • Making Innovation Happen Programme, UK Course, London Business School
 • Executive Program on Risk Management, UK Course, The Institute of International Finance (IIF)

ประสบการณ์การทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • กรรมการ ASEAN Bankers Association
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – EEC (กพอ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
 • ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 • รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด

 

ประวัติ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

นิรมาน ไหลสาธิต

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร/ประวัติการอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 319 ปี 2565
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ปี 2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 ปี 2560
 • สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี  2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Advanced Management Program รุ่นที่ 182 ปี 2555 Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)