ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ IRIS ใช้สิทธิร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 4 ต.ค. 66

29 ก.ย. 2566 | 11:03 น.

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ IRIS20OA และ IRIS20DA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติในวันที่ 4 ตุลาคม 2566

(29 ก.ย. 66) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ IRIS20OA และ IRIS20DA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (IRIS) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ IRIS20OA และ IRIS20DA จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. และ 15.30 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

  • วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี
  • วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ โดยการแบ่งเป็นรายงวด ชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 3 งวด และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ จะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ ผู้ถือหุ้นกู้ จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย

ทางสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย