svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

OTO ตุน 3 พันล้าน แตกไลน์ลุย เทคโนโลยี-พลังงาน-คาร์บอนเครดิต-EV Bike

24 พฤษภาคม 2566

พาร์ทเนอร์ใหม่ OTO “บัณฑิต สะเพียรชัย” ประกาศเดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจสู่ Climate Tech-พลังงาน-คาร์บอนเครดิต- EV Bike สร้าง New S Curve มั่นใจกระสุนพร้อมกว่า 3 พันล้านบาท หนุนธุรกิจโตก้าวกระโดด

 

นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) เปิดเผยว่า มั่นใจว่า แผนการแตกไลน์ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเข้าสู่ธุรกิจ Climate Tech หรือเทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจคาร์บอนเครดิต และ EV Bike ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์ ที่คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต 

 

“เราได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านแหล่งเงินทุนไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้จากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OTO-W1 เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านการขายหุ้น PP และแผนออกหุ้นกู้วงเงิน 2 พันล้านบาท เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคต สร้าง New S Curve ให้กับบริษัทฯ” นายบัณฑิตกล่าว

ทั้งนี้ OTO-W1 จำนวน 279,998,669 หน่วย กำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 31 พ.ค.66 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค.66  ราคาใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคา 3 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น 

 

นอกจากนี้ ยังมีเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น PP จำนวน 50,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ให้แก่บุคคล 4 รายชื่อ ประกอบด้วย 1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC จำนวน 20,000,000 หุ้น 2.นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา จำนวน 20,000,000 หุ้น 3.นายนพพร วิฑูรชาติ จำนวน 5,000,000 หุ้นและ 4.น.ส.รฐา วีรพงษ์ จำนวน 5,000,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท

ขณะเดียวกัน ยังเตรียมแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุน