svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนาคารกสิกรไทย -ออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เช็ควัน-เวลาที่นี่

31 มกราคม 2566

ธนาคารกสิกรไทย -ธนาคารออมสิน ประกาศปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็ควัน -เวลา ธุรกรรมที่ไม่สามารถใช้บริการได้ที่นี่

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ธนาคารหลายแห่งประกาศแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ล่าสุด"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมข้อมูลพบว่า มีธนาคาร 2 แห่ง ที่จะปรับปรุงระบบ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารออมสิน โดยมีรายละเอียดวัน-เวลา และธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบดังนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกสิกรไทย จะปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น​​​ ในช่วงเวลา 01:00 น. - 06:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำรายการต่างได้ดังต่อไปนี้

 

 • ไม่สามารถทำรายการ ฝาก ถอน โอนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง
 • ไม่สามารถ รับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง
 • ไม่สามารถ สแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง
 • ไม่สามารถ เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash

ทั้งนี้ บัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

ธนาคารกสิกรไทย ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ
 

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 – 05.00 น. โดยช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ มีดังต่อไปนี้


แอปพลิเคชัน MyMo

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร
 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • เติมเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay Bill Payment 
 • เตือนเพื่อจ่าย
 • ตรวจสอบการรับเงิน
 • บริการ MypromptQR 

ATM/ADM

 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการPromptpay Bill Payment 

Internet Banking

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร
 • เติมเงินพร้อมเพย์
 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay Bill Payment 

การทำธุรกรรมผ่านบริการพร้อมเพย์

 • โอนเงินด้วยบริการพร้อมเพย์จากต่างธนาคารมายังบัญชีธนาคารออมสินได้

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว