svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลูกค้ารายย่อย “กู้แพงขึ้น” หลัง 4แบงก์ใหญ่ขึ้นดอกตั้งแต่ 1ม.ค.2566

31 ธันวาคม 2565

4ธนาคารใหญ่พร้อมใจขึ้นดอกเบี้ยอัตรา 0.40% ส่งผลดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือMRR ค่ายไหนอัตราเท่าไร “ไทยพาณิชย์” ขยับ เป็น 6.52%ต่อปี “กรุงไทย” 6.77%ต่อปี “กรุงศรี” 6.65%ต่อปี “กสิกรไทย” 6.50%ต่อปี

จากกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ (Policy Normalization)  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและชัดเจนขึ้น  โดยธปท.ประกาศปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ให้กลับเข้าสู่อัตราปกติที่ 0.46% ต่อปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

 

 จากที่ประกาศปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF เหลือ 0.23%ต่อปี เพื่อลดต้นทุนสถาบันการเงิน ให้ส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.40% ไปแล้วก่อนหน้านี้ 

ส่งผลให้ธนาคารจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตรา 0.40% ต่อปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

นำโดยธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)ได้ประกาศขึ้นอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 0.40% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 โดยรายละเอียดเงินกู้ ประกอบด้วย

-อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เป็น 6.15% ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เป็น 6.745% ต่อปี 

-และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เป็น 6.52% ต่อปี

ตามมาด้วย ธนาคารเรุงไทย(KTB)ขยับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้

-ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เท่ากับ 6.15% ต่อปี

 

-ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 6.72%ต่อปี และ

 

-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) 6.77% ต่อปี

 

 

ถัดมาคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY  ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 0.40% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

-ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.48%

-ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.725%

-สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.65%

 

และ ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีผล 3 ม.ค.2566 ดังต่อไปนี้

 

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับเพิ่ม 40 % จาก 5.97% เป็น 6.37%

 

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่ม 40% จาก 6.34% เป็น 6.74%

 

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับเพิ่ม 40% จาก 6.10% เป็น 6.50%