“ซันสวีท” ผนึกธ.ก.ส.ยกระดับเกษตรกรเครือข่ายกว่า 2หมื่นคน

06 ธ.ค. 2565 | 08:32 น.

SUN ร่วมมือ ธ.ก.ส.เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 20,000ครอบครัว ผ่านโมเดลบริหารจัดการผลผลิตแบบยั่งยืน -นำไปสู่การจัดการกลไกพัฒนาศักยภาพชุมชนเป็นเกษตรมูลค่าสูง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมหารือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเกษตรกรในเครือข่าย เพื่อวางแนวทางโครงการนำร่อง การส่งเสริมเกษตรกรแบบครบวงจร สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร พร้อมเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดการเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการส่งสินค้าเกษตรแปรรูประดับสากล ณ สำนักงานไร่ตะวันหวาน (Sun Valley)

“ซันสวีท” ผนึกธ.ก.ส.ยกระดับเกษตรกรเครือข่ายกว่า 2หมื่นคน

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อแปรรูป และส่งออกมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ในปี 2565 ภาคการเกษตรต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ ด้านภัยธรรมชาติ และภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบในหลายมิติ

“ซันสวีท” ผนึกธ.ก.ส.ยกระดับเกษตรกรเครือข่ายกว่า 2หมื่นคน

ทั้งปริมาณผลผลิตที่ลดลง และราคาต้นทุนปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ย สารเคมี ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบครบวงจร ผ่านโมเดลบริหารจัดการผลผลิตแบบยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

 

โดยการสนับสนุนความรู้ด้านการปลูกและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ปัจจัยในการผลิตที่มีคุณภาพ และการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถแบ่งเบาภาระต้นทุนทางการเกษตร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง นำร่องเกษตรกรในพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตรรอบโรงงาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอเชียงดาว เป็นต้น

“ซันสวีท” ผนึกธ.ก.ส.ยกระดับเกษตรกรเครือข่ายกว่า 2หมื่นคน

นายเกรียงไกร ไชยกาญจน์ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ในฐานะสถานบันการเงิน ธ.ก.ส. คำนึงถึงการฟื้นฟู พัฒนา ยกระดับสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มองว่าSUN เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ซึ่งดูแลเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 20,000 ครอบครัว ธ.ก.ส.

“ซันสวีท” ผนึกธ.ก.ส.ยกระดับเกษตรกรเครือข่ายกว่า 2หมื่นคน

จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับ SUN เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุน เชื่อมโยงเกษตรกรในเครือข่าย กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และนำไปสู่การจัดการกลไกการพัฒนาศักยภาพชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนการเป็นเกษตรมูลค่าสูงต่อไป