svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เจาะพอร์ตหุ้น"ประกันสังคม"7 บจ.ถือเกินหมื่นล้าน ผลตอบแทนปังหรือแป๊ก

08 สิงหาคม 2565

เปิดพอร์ตหุ้น"ประกันสังคม"มูลค่า 2.58 แสนล้านบาท พบ 7 บจ. ถือหุ้นมูลค่าเกินหมื่นล้าน มีตัวไหนบ้าง อัพเดตผลตอบแทนหุ้นล่าสุด ตัวไหนกำไร-ขาดทุน

ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม อัพเดต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  เงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม มีทั้งสิ้น 2,234,533 ล้านบาท แยกเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงมูลค่า 1,710,009 ล้านบาท คิดเป็น 76.53% และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง มูลค่า 524,524 ล้านบาท คิดเป็น 23.47%

 

สำหรับผลดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) กองทุนประกันสังคม สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น 42,434 ล้านบาท 

 

  • ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้จำนวน 17,194 ล้านบาท 
  • เงินปันผลรับและกำไรจากการขายตราสารทุน จำนวน 25,240 ล้านบาท

 

อ่านเพิ่มเติม :  ส่องพอร์ตประกันสังคม 2.2 ล้านล้านบาท ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

เจาะพอร์ตหุ้น"ประกันสังคม"7 บจ.ถือเกินหมื่นล้าน ผลตอบแทนปังหรือแป๊ก

 

 

ทั้งนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง มูลค่า 524,524 ล้านบาท พบว่าจำนวนนี้เป็นการลงทุนในตราสารทุนไทยหรือหุ้นไทยกว่า 80 หลักทรัพย์มูลค่ารวม  258,907 ล้านบาท   

 

โดยมี 7 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่"ประกันสังคม" ถือหุ้นในมูลค่าเกินระดับหมื่นล้านบาท ( คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 5  ส.ค.65) มีหุ้นตัวไหน อัพเดทผลตอบแทนราคาหุ้น ( YTD ) เทียบจากสิ้นปี 64 เป็นอย่างไรบ้างดังนี้

 

  • SCC : บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ถือ 49,167,450 หุ้น สัดส่วน 4.10% มูลค่าหุ้นที่ถือ 18,044 ล้านบาท  ผลตอบแทนลดลง 935 ล้านบาท หรือ - 4.93% จาก สิ้นปี 2564 ที่มีมูลค่าหุ้น 18,979 ล้านบาท  

 

  • PTT : บมจ.ปตท. ถือ 505,535,700 หุ้น สัดส่วน 1.77% มูลค่าหุ้นที่ถือ 17,947 ล้านบาท ผลตอบแทนลดลง 1,263  ล้านบาทหรือ -6.57% จากมูลค่าหุ้น ณ สิ้นปี 2564 ที่ 19,210 ล้านบาท    

 

  • AOT  : บมจ.ท่าอากาศยานไทย  ถือ 235,499,500 หุ้น สัดส่วน 1.65 % มูลค่าหุ้นที่ถือ 16,897 ล้านบาท ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2,532  ล้านบาท หรือ +17.63% จากมูลค่าหุ้น ณ สิ้นปี 2564 ที่ 14,365 ล้านบาท 
  • BDMS  : บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ถือหุ้น 610,956,500 หุ้น สัดส่วน 3.84% มูลค่าหุ้นที่ถือ 16,496 ล้านบาท ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2,444 ล้านบาท  หรือ + 17.39% จากมูลค่าหุ้น ณ สิ้นปี 2564 ที่ 14,052 ล้านบาท 

            

  • ADVANC :  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ถือ 63,847,200 หุ้น สัดส่วน 2.15%  มูลค่าหุ้นที่ถือ 12,897 ล้านบาท ผลตอบแทนลดลง 1,788 ล้านบาท หรือ -12.18% จากมูลค่าหุ้น ณ สิ้นปี 2564 ที่ 14,685 ล้านบาท 

 

  • CPALL :  บมจ.ซีพี ออลล์ ถือ 177,042,900 หุ้น สัดส่วน 1.97% มูลค่าหุ้นที่ถือ 10,623 ล้านบาท ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 177 ล้านบาท หรือ +1.69 % จากมูลค่าหุ้น ณ สิ้นปี 2564 ที่ 10,446 ล้านบาท                     

 

  • BBL:  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ถือ 77,741,200 หุ้น สัดส่วน 4.07%  มูลค่าหุ้นที่ถือ 10,417 ล้านบาท ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 971 ล้านบาท หรือ +10.28 % จากมูลค่าหุ้น ณ สิ้นปี 2564 ที่ 9,446 ล้านบาท                     

 

 

เจาะพอร์ตหุ้น"ประกันสังคม"7 บจ.ถือเกินหมื่นล้าน ผลตอบแทนปังหรือแป๊ก