svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“SABUY” เข้าลงทุน Easy Restaurant 25% พร้อมตั้ง 3บริษัทย่อยเสริมทัพ

27 พฤษภาคม 2565

“SABUY” เข้าลงทุน Easy Restaurant 25%เสริมศักยภาพธุรกิจระบบบร้านอาหารและช่องทางบริการ พร้อมจัดตั้ง 3 บริษัทย่อย ให้บริการจัดหาทรัพยากรบุคคล ต่อยอดธุรกิจบริการ E-Commerce และธุรกิจเทคโนโลยี เสริมทัพฐานอาณาจักร SABUY Ecosystem

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY)  รุกขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขยายฐานอาณาจักร SABUY Ecosystem ครบวงจร ล่าสุด บอร์ดมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นแบบเจาะจง (Private Placement) เพื่อนำเงินมาลงทุนต่อยอดธุรกิจจัดการระบบร้านอาหาร เข้าลงทุนในบริษัท อินโฟแกรมเมอร์ หรือ Easy Restaurant 25% และจัดตั้ง 3 บริษัทย่อย ได้แก่ (1) ธุรกิจจัดหาทรัพยากรบุคคล (2) ธุรกิจบริการ E-Commerce (fulfillment) และ (3) ธุรกิจโครงสร้างเทคโนโลยี (Infrastructure) เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SABUY Ecosystem

“SABUY” เข้าลงทุน  Easy Restaurant 25% พร้อมตั้ง 3บริษัทย่อยเสริมทัพ

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เผยว่า SABUY ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 12,500 หุ้น หรือคิดเป็น 25% ในบริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด หรือ Easy Restaurant จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Easy Restaurant บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง ตลอดจนฐานลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ มากขึ้น จากการร่วมมือกันโดยใช้ช่องทางการชำระเงินของบริษัทฯ เชื่อมต่อกับระบบ POS ของ Easy Restaurant ที่มีฐานลูกค้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จำนวนหลายราย

 รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอสินค้าและบริการ แก่บริษัทที่เป็นคู่ค้าใน SABUY Ecosystem อีกด้วย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 SABUY มีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เสริมสร้างกับ  Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มพันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งบริษัท จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,785,714 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 49,999,992 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์ จำนวน 892,857 หุ้น สัดส่วน 0.06% และ นายธิติพงศ์ ฉัตรเตชะ จำนวน 892,857 หุ้น สัดส่วน 0.06% โดยนักลงทุนมทั้ง 2 ราย เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และมี ประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

 

นอกจากนี้ SABUY ยังได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น อีก 3 บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 3 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท สบาย เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาทรัพยากรบุคคล เช่น พนักงานขับรถพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานท าความสะอาด และคอลเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้แก่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร และคู่ค้า และรองรับการลงทุนหรือร่วมทุนจากพันธมิตรที่สนใจในอนาคต โดยบริษัทถือหุ้น 99.99%
  2. บริษัท สบาย ฟูลฟิลเมนท์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทด้าน Fulfillment Service ได้แก่ การให้เช่าคลังสินค้า พร้อมบริการจัดส่ง ซึ่งเหมาะกับธุรกิจการค้าขายออนไลน์ หรือธุรกิจ E-Commerce และรองรับการลงทุนหรือร่วมทุนจากพันธมิตรที่สนใจในอนาคต โดยบริษัทถือหุ้น 99.99%
  3. บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนยี(IT Infrastructure) เช่น Data Center และ/หรือ Cloud Services เป็นต้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับ ecosystem และพันธมิตรของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% ซึ่งการจัดดำเนินการในครั้งนี้ SABUY เชื่อว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจในเครือ SABUY ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SABUYVERSE ecosystem ได้อย่างแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่หนึ่งในผู้นำ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology) ที่มีระบบ ecosystem ครบวงจรและ ครอบคลุมที่สุด โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีคุณค่า สามารถตอบสนอง ความต้องการได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน