รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

29 ม.ค. 2565 | 12:12 น.

“อาคม” รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยม “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม” สร้างงานให้คนในชุมชน 80 ราย และมีรายได้รวม 21 ล้านบาทต่อปี

“อาคม” รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยม “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม” จุดผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand  (มกษ.) และ IFOAM (มกท.)สร้างงานให้คนในชุมชน 80 ราย และมีรายได้รวม 21 ล้านบาทต่อปี

 

รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม” ซึ่งเป็นจุดผลิตผักอินทรีย์ ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand  (มกษ.) และ IFOAM (มกท.)

 

รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

“ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม”มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีโรงเรือนจำนวน 300 หลัง และรวมรวมผลผลิต โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการ คัดแยก ตัดแต่ง และส่งจำหน่ายใน ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท S&B Foods Supply ในตลาดท้องถิ่น และตลาด Online สร้างงานให้คนในชุมชน 80 ราย และมีรายได้รวม 21 ล้านบาทต่อปี

รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการให้ความรู้แก่ชุมชน โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ พื้นที่ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

รมว.คลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ.ยโสธร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28มกราคม 2565 นายอาคม  เติมพิทยา ไพสิฐ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมบัญชีกลางและนโยบายกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ ว่าราชการ จังหวัด ยโสธร  นางสุภมาส ประภัสชัย คลังเขต 3  และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ยโสธร ร่วมการประชุม

 

รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ