svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บลจ.ทิสโก้ เสริฟ12 กองทุน หั่นค่าธรรมเนียมการขาย 50% ถึงสิ้น ธ.ค.นี้

16 ธันวาคม 2564

บลจ.ทิสโก้ ชวนลูกค้าจัดพอร์ตรับปีเสือ ประกาศลดค่าธรรมเนียมการขาย (Fee) 50% ใน 12 กองทุน  ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

16 ธ.ค. 64  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด ชวนลูกค้าจัดพอร์ตรับปีเสือ ประกาศลดค่าธรรมเนียมการขาย (Fee) 50% ใน 12 กองทุน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการจัดพอร์ตการลงทุนรับปี 2565 โดยทั้ง 12 กองทุนเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์แห่งอนาคต และกองทุนที่มีศักยภาพช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้า ได้แก่ TGHDIGI, TBIOTECH, TGENOME, TCLOUD, TNEXTGEN-A, TNEWENGY, TCHCON, TCHTECH-A, TISCOCHA-A, TISCOJP, TISCOEU-A และ TISCOFLEXP 


ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนที่ร่วมรายการภายในวันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2564 เท่านั้น 

 

บลจ.ทิสโก้ เสริฟ12 กองทุน หั่นค่าธรรมเนียมการขาย 50% ถึงสิ้น ธ.ค.นี้

 

สำหรับรายละเอียด 12 กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชันในครั้งนี้ประกอบด้วย

 

1. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ (TGHDIGI) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก 

 

2. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การวินิจฉัยโรค (Diagnostics) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences Tools) ทั่วโลก 
 

3. กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution (TGENOME) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ที่ได้รับประโยชน์จากการยืดอายุขัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการศึกษาหน้าที่และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ควบคุมลักษณะของพันธุกรรม (Genomics)  

 

4. กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ (TCLOUD) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการให้บริการ Cloud Computing รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) เพื่อประมวลผลทั่วโลก 

 

5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet ที่มุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาทิ ระบบ Cloud Computing, Big Data, Digital Media, และ Internet of Things (IoT)  

 

6. กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy (TNEWENGY) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานสะอาด (Cleaner energy) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

7. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์ (TCHCON) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นจีน หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย

 

8. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TCHTECH-A) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีน ที่อิงดัชนี FTSE China Incl A25% Technology Capped ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  
 

9. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOCHA-A) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นจีน ที่อิงดัชนี CSI 300 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 

 

10. กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ (TISCOJP) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นญี่ปุ่น ที่อิงดัชนี Nikkei 225 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว 

 

11. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นยุโรปที่อิงดัชนี EURO STOXX50 จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน

 

12. กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (TISCOFLEXP) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กระจายเงินลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  

 

อย่างไรก็ตาม กองทุน TGHDIGI, TBIOTECH, TGENOME, TCLOUD, TNEXTGEN-A, TNEWENGY, TCHCON, TCHTECH-A, TISCOCHA-A, TISCOJP และ TISCOEU-A อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อีกทั้ง กองทุน  TGHDIGI, TBIOTECH, TGENOME, TCLOUD, TCHCON และ TCHTECH-A ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และ กองทุน TNEXTGEN-A, TCHTECH-A กระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน