สวนดุสิตโพลเผย คนไทยสนใจสะเดาะเคราะห์ ลอยกระทง แต่กลัวโควิดคลัสเตอร์ใหม่

14 พ.ย. 2564 | 06:04 น.

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ “ คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19” พบคนอยากลอยโควิดไปกับกระทงในปีนี้ รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

สวนดุสิตโพลเผยประชนชนยังให้ความสำคัญประเพณีลอยกระทง แต่ยังกังวลโควิดคลัสเตอร์ใหม่  เลือกลอยกระทงออนไลน์ 33.50%เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  ไม่มั่นใจมาตรการป้องกัน 40.86% ยังไม่สนใจร่วมเทศกาลสัดส่วน 43.94%  รองลงมา ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติ 26.99%

สวนดุสิตโพลเผย คนไทยสนใจสะเดาะเคราะห์ ลอยกระทง แต่กลัวโควิดคลัสเตอร์ใหม่

นางสาวพรพรรณ บัวทอง   นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,139 คน สำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2564 พบว่า กรณีที่นายกฯ อนุมัติให้จัดงานลอยกระทงในปีนี้ได้ประชาชนก็ยังรู้สึกกังวลเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ร้อยละ 60.04 ยังไม่สนใจไปร่วมเทศกาลลอยกระทง ร้อยละ 43.94 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.68

ถ้าได้ไปลอยกระทงจะลอยกระทงออนไลน์ร้อยละ 33.50 รองลงมาคือ ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติร้อยละ 26.99 โดยยังไม่ค่อยมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19  ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ร้อยละ 40.86 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ร้อยละ 86.82 สิ่งที่แตกต่างของการลอยกระทงในปีนี้กับปีที่ผ่านๆมา คือ งดเว้นการไปสถานที่แออัด ร้อยละ 68.04

 

สวนดุสิตโพลเผย คนไทยสนใจสะเดาะเคราะห์ ลอยกระทง แต่กลัวโควิดคลัสเตอร์ใหม่

 

 

 

ดังนั้นการที่รัฐบาลไทยประกาศให้จัดงานลอยกระทงก็เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยว และดันเม็ดเงินในช่วงสุดท้ายของปี โดยกำชับให้มีมาตรฐานสาธารณสุขที่เข้มงวดในการจัดงาน แต่ประชาชนก็ยังรู้สึก ไม่ค่อยมั่นใจและกังวลโควิด-19

 

ทว่าผลโพลนั้นเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อพิจารณาจากการออกมาใช้ชีวิตของประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ ก็พบว่ามีมากขึ้น จึงต้องรอดูกันว่าในช่วงเทศกาล ลอยกระทงไปจนถึงปีใหม่จะคักคักหรือไม่เพียงใด

 

นายอัครพล ไวเชียงค้า   อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์   โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า “คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19” จากผลสำรวจยังพบว่าประชาชนก็ยังรู้สึกกังวลเรื่องโควิด-19 กลัว เกิดคลัสเตอร์ใหม่ เนื่องด้วยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาประชาชนยังประสบปัญหากับการระบาดของโควิด-19 กังวลการไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ

 

กิจกรรมการลอยกระทงรูปแบบออนไลน์นั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ โดยมีความคาดหวังอยากให้โรคระบาดในครั้งนี้ลอยไปกับกระทง ซึ่งผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่า ประชายนยังให้ความสำคัญและสนใจในประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นงานเทศกาลประเพณีดั้งเดิมของไทยที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม

 

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น

สวนดุสิตโพลเผย คนไทยสนใจสะเดาะเคราะห์ ลอยกระทง แต่กลัวโควิดคลัสเตอร์ใหม่