ราชกิจจานุเบกษาประกาศฐานะการเงินขาดทุนสะสมกว่า 1,093,223 ล้านบาท

30 กันยายน 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงิน ขาดทุนสะสม กว่า1,093,223 ล้านบาท มีทุนสํารองเงินตรากว่า 3,042,692 ล้านบาท และกิจการธนบัตร 15,058 ล้านบาท  ณ วันที่ 1 ก.ค.2564

วันนี้(30 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร

 

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตราและกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

 

กุลยา ตันติเตมิท

 

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

  ราชกิจจานุเบกษาประกาศฐานะการเงินขาดทุนสะสมกว่า 1,093,223 ล้านบาท   ราชกิจจานุเบกษาประกาศฐานะการเงินขาดทุนสะสมกว่า 1,093,223 ล้านบาท