svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว อัตราภาษีบุหรี่ใหม่ เริ่มใช้ 1 ต.ค.64

30 กันยายน 2564

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ ตามมูลค่าและปริมาณ โดยกำหนดขายปลีกไม่เกิน 72 บาท/ซอง เสียภาษี 25% และขายปลีกเกิน 72บาท/ซอง เสียภาษี 42%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 30 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่17) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และใช้พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้

 

บุหรี่ซิกาแรต ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 72 บาทตามมูลค่า ให้ใช้อัตราภาษี 25% และตามปริมาณ 1.25 บาท/มวน และ ราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 72 บาท ตามมูลค่า ให้ใช้อัตราภาษี 42% และตามปริมาณ 1.25 บาท/มวน

 

ยาเส้น ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยเก็บตามปริมาณหน่วย กำหนดให้ หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ให้ใช้อัตราภาษีหน่วยละ 0.025 บาท และอื่นๆ กำหนดให้ หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ให้ใช้อัตราภาษีหน่วยละ 0.10 บาท

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา