svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“วันหยุดธนาคารปี 2565” มีทั้งสิ้น 17 วัน ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว

20 กรกฎาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “วันหยุดธนาคารปี 2565”  สถาบันการเงิน และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 วัน ส่วนธนาคารอิสลาม ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา 

วันที่ 20 ก.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2564 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2565
                         ---------------------


1. เหตุผลในการออกประกาศ


เพื่อกําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2565


2. อํานาจตามกฎหมาย

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2565

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2565 

 

๓. ขอบเขตการบังคับใช้

 

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 

 

4. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2565


1. วันจันทร์ที่         3 มกราคม         ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 
                                                    (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565) 


2. วันพุธที่           16 กุมภาพันธ์         วันมาฆบูชา 


3. วันพุธที่               6 เมษายน          วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 


4. วันพุธที่                13 เมษายน         วันสงกรานต์ 


5. วันพฤหัสบดีที่      14 เมษายน           วันสงกรานต์


6. วันศุกร์ที่              15 เมษายน           วันสงกรานต์ 


7. วันจันทร์ที่          2 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
                                                (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565) 


8. วันพุธที่          4 พฤษภาคม      วันฉัตรมงคล 


9. วันจันทร์ที่     16 พฤษภาคม     ชดเชยวันวิสาขบูชา
                                                 (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)


10 วันศุกร์ที่                3 มิถุนายน    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 


11 วันพุธที่                13 กรกฎาคม           วันอาสาฬหบูชา 
12. วันพฤหัสบดีที่     28 กรกฎาคม            วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
14 วันศุกร์ที่            12 สิงหาคม           วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

 

14 วันพฤหัสบดีที่        13 ตุลาคม          วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


15 วันจันทร์ที่             24 ตุลาคม         ชดเชยวันปิยมหาราช
                                                          (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 

 

16. วันจันทร์ที่            5 ธันวาคม           วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 

 

17 วันจันทร์ที่            12 ธันวาคม        ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
                                                         (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) 

 

สําหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์

 

สําหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์ 

 

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้


ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 


เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ


ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

   “วันหยุดธนาคารปี 2565” มีทั้งสิ้น 17 วัน ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว

“วันหยุดธนาคารปี 2565” มีทั้งสิ้น 17 วัน ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว