“โควิด-19” ฉุดรายได้ “กรมสรรพาสามิต” 9 เดือนต่ำกว่าเป้า 9.51 หมื่นล.

28 กรกฎาคม 2563

“โควิด-19” ฉุดรายได้ “กรมสรรพาสามิต” 9 เดือนต่ำกว่าเป้า 9.51 หมื่นล้านบาท หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก

รายงานข่าวระบุว่า ภาพรวมผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ในช่วง 9 เดือนในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63) นั้น  กรมฯสามารถจัดเก็บภาษีรวมทั้งสิ้น 3.91 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 9.51 หมื่นล้านบาท หรือ 19.54% รวมทั้งยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.16 หมื่นล้านบาท หรือ 11.65%
              ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบทำให้การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีที่ 63 จนทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ส่งผลให้การบริโภคลดลงอย่างมาก

“โควิด-19” ฉุดรายได้ “กรมสรรพาสามิต” 9 เดือนต่ำกว่าเป้า 9.51 หมื่นล.

สำหรับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมายทุกสินค้า ได้แก่ ภาษีน้ำมัน สามารถจัดเก็บอยู่ที่ 1.58 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการราว 2.85 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 15.24% ภาษีรถยนต์ สามารถจัดเก็บที่ 6.44 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่า 3.84 หมื่นล้านบาท หรือ 37.37% ภาษีเบียร์ จัดเก็บอยู่ที่ 5.31 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 1.28 หมื่นล้านบาท หรือ 19.46% ภาษีสุรา จัดเก็บอยู่ที่ 4.57 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 850 ล้านบาท หรือ 1.82% และภาษียาสูบ จัดเก็บอยู่ที่ 4.71 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการที่ 1.03 หมื่นล้านบาท หรือ 17.99%

อย่างไรก็ตาม กรมฯยังประเมินด้วยว่า ตลอดทั้งปีงบประมาณ 63 จะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีผลกระทบต่อการบริโภค โดยเฉพาะสินค้าบาป แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการคลายล็อกการประกอบธุรกิจไปแล้วก็ตาม ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้กรมสรรพสามิตได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังแล้ว โดยถือว่าเป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ทั้งนี้  ภาพรวมการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในเดือน มิ.ย.63 สามารถจัดเก็บได้ 2.97 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 2.41 หมื่นล้านบาท หรือ 44.83% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.9 หมื่นล้านบาท หรือ 38.98% นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังคาดว่าในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 63 การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตจะต่ำกว่าประมาณการทุกเดือน