svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

น้ำท่วม ซ้ำเติมชาวสวนระยองร้องระงม ยางก้อนถ้วย 6 กิโลร้อย

13 กันยายน 2565

“อุทัย” เผย ชาวสวนยางระยอง ร้องระงม น้ำท่วมต้นยาง 1 เดือน ไร้ กยท. สำรวจ ไม่รู้ว่าจะได้เงินเยียวยา ตาม มาตรา 49 หรือไม่ ซ้ำร้าย ยังโดนพ่อค้ากดราคายางก้อนถ้วย 6 กิโลร้อย แล้ว เพื่อมิให้เสียสิทธิแนะนำให้แจ้งความบันทึกประจำวัน ถ่ายรูปสวนยางทีล้มเสียหายด้วย ผวาชวดเงินเยียวยา

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้มีเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดระยอง แจ้งข่าวผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ว่าสวนยางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดนน้ำพัดถอนรากถอนโคนล้มไปหลายต้น แต่หลายคนไม่ทราบว่าระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่สวนยางประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งตนก็ได้แนะนำว่าให้ถ่ายรูปแล้วแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้นำสำเนาไปส่งที่ กยท.สาขาใกล้บ้าน เพื่อจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาต่อไป

 

น้ำท่วม ซ้ำเติมชาวสวนระยองร้องระงม ยางก้อนถ้วย 6 กิโลร้อย

"สำหรับชาวสวนที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ สวนยางนายโสภณ  ควรหา บ้านหนองสัก ม.5 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อที่ ประมาณ 4ไร่ นำ้ท่วมขังมาแล้วต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน และ นางอุไรรัตน์ กุหลาบสี หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่  5 ไร่ และนายสายัณห์ จริตงาม   พื้นที่ 11 ไร่ ตอนนี้กำลังทยอยส่งชื่อมาเรื่อยๆ "

อนึ่ง กยท. สวัสดิการที่จัดสรรให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากสวนยางที่ประสบภัย ตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 49 (5) โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางกรณีสวนประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย อุทกภัย หรือวาตภัย ทั้งนี้ กยท.มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยในเบื้องต้น หากสวนยางได้รับผลกระทบจนเสียสภาพสวน คือ ต้องมีต้นยางพาราเสียหายคราวเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท

 

น้ำท่วม ซ้ำเติมชาวสวนระยองร้องระงม ยางก้อนถ้วย 6 กิโลร้อย

 

ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องเป็นเกษตรฯที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และที่ดินของสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือต่อพนักงาน กยท. ในพื้นที่ใกล้สวนยาง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประสบภัยหรือนับจากวันที่เหตุพิบัติภัยนั้นได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี ซึ่งทาง กยท. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด