“รฟม.”ควัก 246ล้าน ลงนามจ้างที่ปรึกษาคุมสร้าง "รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้"

31 ส.ค. 2565 | 09:53 น.

“รฟม.” ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาคุมงาน 246 ล้านบาท คุมงานรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ เร่งเอกชนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง-สำรวจเส้นทาง คาดเปิดให้บริการปี 70

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการว่า รฟม. ได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด และ บริษัท ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จํากัด ในวงเงิน 246,100,000.00 บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารโครงการในภาพรวม

“รฟม.”ควัก 246ล้าน ลงนามจ้างที่ปรึกษาคุมสร้าง \"รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้\"

ทั้งนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

“รฟม.”ควัก 246ล้าน ลงนามจ้างที่ปรึกษาคุมสร้าง \"รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้\"

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานที่สำคัญได้แก่ การทยอยเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีและสาธารณูปโภคตามแนวสายทาง ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570