svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กนอ.-GC" จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเป้า “Net Zero”

07 กันยายน 2565

"กนอ.-GC" จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเป้า “Net Zero” เร่งผลักดันโครงการนำร่องจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เพื่อจัดการด้านขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เร่งผลักดันโครงการนำร่องจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเชิงธุรกิจ

 

ทั้งนี้ กนอ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงให้ความสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาแบบองค์รวมตามแนวทาง BCG เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

รวมทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับตัวรับกับมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดการพลังงานและของเสียในภาคอุตสาหกรรม

“ความร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการด้านขยะพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องการจัดการด้านขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะพลาสติกที่ถูกวิธี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากขยะพลาสติกที่ได้จากโครงการ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และในเชิงธุรกิจ” 

 

ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า การจัดการด้านขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ GC มุ่งมั่นและยึดเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

 

กนอ.-GC จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเป้า “Net Zero”

 

โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593 ที่ผ่านมา GC ได้พัฒนา “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” เพื่อบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติก

ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปใช้ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สถานที่อื่นๆ และยังครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน CSR รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากขยะพลาสติก เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย