"กนอ." หารือสมาคมนิคมฯ ฟังความเห็น-ข้อเสนอแนะทิศทางพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

24 สิงหาคม 2565

"กนอ." หารือสมาคมนิคมฯ ฟังความเห็น-ข้อเสนอแนะทิศทางพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เชื่อนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักลงทุนยุคใหม่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ด้ประชุมร่วมกับสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีการหารือถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบัน และโครงการในอนาคต 

 

รวมถึงนโยบายการสนับสนุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างอาคารหลายชั้นนั้น สามารถตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่ในเขตเมืองที่มีอยู่อย่างจำกัด 

 

ตอบสนองความต้องการใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กนอ.ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่งต่อคณะกรรมการ กนอ.แล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องการให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาด้วย ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคที่ทางผู้พัฒนานิคมฯ ต้องการให้ กนอ.ช่วยสนับสนุน หรือประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

 

"กนอ." หารือสมาคมนิคมฯ ฟังความเห็น-ข้อเสนอแนะทิศทางพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

 

สำหรับในปีงบประมาณ 2566 กนอ.เตรียมจัดการอบรมหลักสูตรผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับ กนอ.ซึ่งจะทำให้เข้าใจหลักเกณฑ์การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การออกแบบวางผัง การใช้ประโยชน์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

 

การออกแบบระบบสาธารณูปโภคแบบมืออาชีพ ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.ได้จัดหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว 3 ครั้ง ได้รับความสนใจจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในการเข้าร่วมอบรม และยังเกิดประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างแท้จริง
 

นางอัญชลี ชวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ได้หารือกับผู้บริหาร กนอ. เพื่อสะท้อนปัญหา อุปสรรค และวางอนาคตในการดำเนินงานร่วมกัน

 

ขณะเดียวกันผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการให้ข้อเสนอแนะกับ กนอ.เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป