ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่ม 5 ก.ย. "คนเก่า-คนใหม่" เช็คที่นี่  

04 กันยายน 2565

อัพเดท ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจนรอบใหม่ "คนเก่า-คนใหม่" วันแรก 5 ก.ย. 2565 ต้องทำอย่างไร เช็คคุณสมบัติ เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการฯล่าสุดที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมให้เปิดลงทะเบียนวันแรก 5 ก.ย.นี้ โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ มาก่อนจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกคน โดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. 2565 ถึงวันพุธที่ 19 ต.ค. 2565 นี้ ตามช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้  


คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

1.สัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. , ส.ว.

4.รายได้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

 • รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาทต่อบุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

5.ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตารางเมตร

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
 • กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่
 • ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

 

ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ เว็บไซต์ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ คลิกที่นี่
 • จากนั้นเลือกปุ่ม "ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ"
 • คลิกคำว่า "เริ่มลงทะเบียน" กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล"
 • กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด และเลข laser หลังบัตร
 • กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน ได้แก่ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา สถานภาพครอบครัว (หากมีครอบครัว ต้องกรอกข้อมูลสมาชิกในครอบครัว) อาชีพ รายได้ และหนี้สิน
 • ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

 

2.ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง 
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่ม 5 ก.ย. "คนเก่า-คนใหม่" เช็คที่นี่