3 ธนาคารรัฐ เปิดรับบุคคลปฏิบัติงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65

30 สิงหาคม 2565

สมัครงาน "กรุงไทย -ธ.ก.ส.-ออมสิน" เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวนมาก เช็คคุณสมบัติและตำแหน่งงานทั้งหมดได้ที่นี่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 นี้ตามช่องทางที่กำหนด โดยหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินเขตสุโขทัย ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวนมาก โดยมีรายละเอียดและช่องทางการสมัครของแต่ละแห่ง ดังต่อไปนี้  


ธนาคารกรุงไทย 

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวนมาก

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขา / จุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้

 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.65 -19 ต.ค.65 ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล


คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (หากจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้มีใจรักการบริการ
 • สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
 • สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
 • สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
 • มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา สามารถเดินทางได้สะดวก

 

สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ แบบฟอร์ม การสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ธนาคารกรุงไทย

 

3 ธนาคารรัฐ เปิดรับบุคคลปฏิบัติงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65

 


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 

ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร พร้อมทั้งบริการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่

 

ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล

 

คุณสมบัติของลูกจ้าง

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
 • ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา หรือใกล้เคียง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้สะดวก
 • เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
 • สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
 • สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
 • มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
 • เป็นบุคคลที่ สนจ./สาขา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้

 

สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

3 ธนาคารรัฐ เปิดรับบุคคลปฏิบัติงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65

 

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ระบุว่า เปิดรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รวม 33 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ธ.ออมสิน สาขาศรีสำโรง จำนวน 15 ตำแหน่ง
 • ธ.ออมสิน สาขาสวรรคโลก จำนวน 18 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาที่จบใหม่ (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี)
 • มีสัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • อายุ 20 - 45 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 • มีทักษะการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีภูมิลำเนา/ที่พักอาศัย สะดวกในการปฏิบัติงาน ณ ธ.ออมสินสาขา
 • แสดงประวัติการรับวัคชีนโควิด 19 ตั้งแต่ 2 เข็ม ขึ้นไปในวันที่สมัคร
 • หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3 ธนาคารรัฐ เปิดรับบุคคลปฏิบัติงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65

 

ที่มา ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส), เฟซบุ๊ก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย