svasdssvasds

เปิดวาระครม. กต.ชงวาระลับ-ถกความร่วมมือต่างประเทศ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ส.ค. 2565 เวลา 0:05 น.

เปิดวาระครม. เปิดวาระครม. มีหลายเรื่องเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา จับตากระทรวงการต่างประเทศ เสนอวาระลับเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน พร้อมแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งมองโกเลีย และมาเลเซีย ด้าน สทนช. ชงขอ งบกลางบริหารจัดการน้ำฤดูฝน-ฤดูแล้ง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีวาระที่น่าสนใจของหน่วยงานภาครัฐเสนอเรื่องเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง

 

โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ นำคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ดังนี้

 

ภาพประกอบ นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทย ในโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565

 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 

 

ส่วนการประชุมครม. มีวาระที่น่าสนในประกอบไปด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 

วาระปกติ ทราบเพื่อเป็นข้อมูล 

 • รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตราการด้านพลังงาน 

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลการกร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภท 1ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ....
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร 
 • รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 2 / 2565 
 • สกพอ.รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น กรณี EEC ของคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้

 

วาระเพื่อพิจารณา 

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่องการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า 
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอเอกสารลับแจกและเก็บคืนในที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับรัฐบาลมองโกเลีย ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี และร่างแผนความร่วมมือระยะที่ 5 ปี ไทย – มองโกเลีย (พ.ศ.2565 -2570) 
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างบันทึกการประชุมว่าของคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทย กับ มาเลเซีย
 • สทนช. เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565 /2566 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด