svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข่าวจริง ครม. อนุมัติลดภาษีนำเข้าคาร์ซีท

30 มิถุนายน 2565

ข่าวจริง ครม. อนุมัติลดภาษีนำเข้าคาร์ซีทจากต่างประเทศ 20% ถึงปี 2566เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ข่าวจริง ครม. อนุมัติลดภาษีนำเข้าคาร์ซีทจากต่างประเทศ 20% ถึงปี 2566 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดยกเว้นอากร สำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) เฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนำเข้ามาโดยให้ยกเว้นอากรถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จึงให้จัดเก็บอัตราอากรร้อยละ 20 ตามเดิม เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ข่าวจริง ครม. อนุมัติลดภาษีนำเข้าคาร์ซีท