ประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินสมทบคืนรอบ 2 ยังไม่เข้าบัญชีต้องแก้อย่างไร

14 ก.ย. 2565 | 20:04 น.

อัพเดท ประกันสังคมมาตรา 40 สปส.โอนเงินสมทบคืนรอบ 2 ผ่านพร้อมเพย์ถึงวันไหน หากเงินยังไม่เข้าบัญชีต้องแก้ไขอย่างไร อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ได้แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค.64 – ม.ค.65 และ ก.พ. - ก.ค. 65 รับเงินคืนประกันสังคมมาตรา 40 ในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยสำนักงานประกันสังคม กำหนดวันโอนคืนเงินสมทบผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

 

ผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 8-11  ส.ค. 2565

 

ผู้ที่ผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2565

 

 • ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ยังไม่ได้เงินคืน

 

เบื้องต้นสำหรับผู้ประกันตนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อดูว่า ผู้ประกันตนอยู่ในกลุ่มโอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จเพราะสาเหตุใด 

 

ส่วนกรณีผู้ประกันตนที่ "ไม่มี" บัญชีธนาคารผูกกับเลขประจำตัวประชาชน (พร้อมเพย์) ให้ดำเนินการดังนี้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับคืนเงินสมทบ (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือ 
 • ขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 • จัดส่งเอกสารการขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์ หรือ 
 • ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 

 

ผู้ประกันตนต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของผู้ประกันตน 

 • ธ.กรุงไทย
 • ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธ.ออมสิน

 

โดยสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แนบให้กับทางสำนักงานประกันสังคม

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอคืนเงินประกันสังคม ม.40

 • แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ (สปส.1-40/7) โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (คลิกที่นี่
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) 
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
-ธนาคารออมสิน

 

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ในคราวเดียวกันได้

 

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ให้ไปดำเนินการ ณ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สะดวกเพื่อขอรับคืน "เงินสมทบ" ได้

 

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินสมทบคืนรอบ 2 ยังไม่เข้าบัญชีต้องแก้อย่างไร

 

ที่มา กระทรวงแรงงาน