ปลุกอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รื้อหลักสูตร ผลิตคนตอบโจทย์สถานประกอบการ

14 ก.ย. 2565 | 06:14 น.

สคช. ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรอาชีวศึกษาทั่วประเทศ พร้อมย้ำให้เร่งพัฒนาหลักสูตร และเพิ่มทักษะ ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) พร้อมด้วยนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6  "The 6th National Conference on Vocational Education and Technology"

ปลุกอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รื้อหลักสูตร ผลิตคนตอบโจทย์สถานประกอบการ

ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาชีวศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน

ปลุกอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รื้อหลักสูตร ผลิตคนตอบโจทย์สถานประกอบการ

พร้อมด้วย ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เกษตรภาคกลาง ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สมาคมไทยไอโอที และบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าร่วม

ปลุกอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รื้อหลักสูตร ผลิตคนตอบโจทย์สถานประกอบการ

นายนคร กล่าวระหว่างบรรยายพิเศษ การสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนาการอาชีวศึกษาว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่ง เพื่อยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และส่งเสริมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพ ให้กับบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา 

ปลุกอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รื้อหลักสูตร ผลิตคนตอบโจทย์สถานประกอบการ

พร้อมร่วมกันยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) โดยได้ทำการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ กว่า 400 คน ครอบคลุม 13 สาขาวิชาชีพ อาทิ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร และการเชื่อมอุตสาหกรรม

ปลุกอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รื้อหลักสูตร ผลิตคนตอบโจทย์สถานประกอบการ

นายสุรพล ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ มาตรฐานอาชีพกับการพัฒนาการอาชีวศึกษา (Occupational Standards and Vocational Development) โดยระบุว่า ไม่เพียงแต่การส่งเสริมด้วยการปรับหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพเท่านั้น ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาได้ แต่การสั่งสมประสบการณ์ด้วยฝึกงาน ในสถานประกอบการที่เหมาะสม

ปลุกอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รื้อหลักสูตร ผลิตคนตอบโจทย์สถานประกอบการ

จะทำให้การพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ให้มีการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมพิจารณาประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานและพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เพื่อสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไป
ปลุกอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รื้อหลักสูตร ผลิตคนตอบโจทย์สถานประกอบการ