svasdssvasds

ไม่จ่ายค่าไฟกี่เดือนตัด 2565 ต้องทำอย่างไรในการขอต่อกลับ เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ส.ค. 2565 เวลา 6:49 น. 18.5k

ไม่จ่ายค่าไฟกี่เดือนตัด 2565 ต้องทำอย่างไรในการขอต่อกลับ เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ ทั้งของ กฟภ. กฟน. ผู้ให้บริการไฟฟ้าไม่สามารถงดจ่ายไฟในกรณีใด


ไม่จ่ายค่าไฟกี่เดือนตัด 2565 เป็นคำถามที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์ 

 

ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เองยังคงไม่ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ ฟรือค่าเอฟที (FT) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.65 ที่ชัดเจน มีเพียงกระแสข่าวที่รุว่าจะถูกปรับขึ้นมาเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย

 

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปไขคำตอบ เพื่อคลายความสงสัยในเรื่องดังกล่าว

 

สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าผู้ให้บริการต้องดำเนินการดังนี้

 

 • ต้องกำหนดเวลาชำระค่าไฟฟ้าในใบแจ้งไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันลงใบแจ้งหนี้
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระตามกำหนด ผู้ให้บริการต้องส่งหนังสือเตือน และผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า 5 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระ
 • กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟ ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีสิทธิงดจ่ายไฟได้ เว้นแต่ ผู้ใช้ร้องขอผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลความจำเป็นและให้คำมั่นว่าจะชำระภายในวันถัดไป
   

เหตุผลในการงดจ่ายไฟ 

 

 • ไม่ชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ชำระหนี้สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้าตามกำหนด
 • ไม่วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพิ่มให้ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด
 • ขาย หรือต่อโยงไฟฟ้า
 • ไม่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในให้มีความปลอดภัยเพียงพอและการไฟฟ้า นครหลวงได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว
 • มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

 

ไม่จ่ายค่าไฟกี่เดือนตัด 2565 ต้องทำอย่างไรในการขอต่อกลับ

 

 • ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณข้างเคียง
 • ใช้ไฟฟ้าอันก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ
 • ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538


 

จากข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระบุเหตุผลในการงดจ่ายไฟ ในกรณีไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด 

 

กฟน. มีสิทธิงดจ่ายไฟฟ้า โดยผู้ใช้มีสิทธิขอต่อกลับได้ภายใน 1 ปี แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

 

1.กรณีขอต่อกลับภายใน 6 เดือน

 • ผู้ใช้จะต้องชำระค่าต่อกลับ
 • ผู้ใช้จะต้องวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ ในกรณีผู้ขอต่อกลับไม่เคยวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้ามาก่อน
 • ผู้ใช้ต้องชำระค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ในกรณีที่ กฟน. ต้องเสียค่าปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าของผู้ต่อกลับ ผู้ใช้จะต้องชำระค่าอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหล่านั้นตามค่าใช้จ่ายจริง
 • กฟน. จะต่อกลับไฟฟ้าภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ได้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

 

2.กรณีขอต่อกลับ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

 • ผู้ใช้จะต้องชำระค่าต่อกลับ
 • ผู้ใช้จะต้องวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ ในกรณีผู้ขอต่อกลับไม่เคยวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้ามาก่อน
 • ในกรณีที่ กฟน. ต้องเสียค่าปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าของผู้ต่อกลับ ผู้ใช้จะต้องชำระค่าอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหล่านั้นตามค่าใช้จ่ายจริง
 • ผู้ใช้ต้องชำระค่าตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหรือไม่ก็ตาม

 

สถานที่ติดต่อ

 • แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย

 

ผู้ให้บริการไฟฟ้าไม่สามารถงดจ่ายไฟในกรณีต่อไปนี้

 • วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลในความดูแล หรือมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาล

 

ส่วนประเด็นคำถามที่ว่า ค้างค่าไฟกี่เดือนโดนยกหม้อนั้น ในกรณีต่างจังหวัดที่ขึ้นตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่า หากถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกิน 90 วัน ให้ยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 

 

ขณะที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ขึ้นตรงกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในส่วนนี้ไม่ได้มีข้อมูลระบุไว้แน่ชัด ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถโทรสอบถามได้ที่ Call Center 1130

ที่มา : กฟน.  ,กฟภ. 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด