สรุปไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส5 ลงทะเบียน-ยืนยันตัวตนวันแรกเมื่อไหร่

09 สิงหาคม 2565

สรุปไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส5 www.คนละครึ่ง.com รายเก่า รายใหม่ ลงทะเบียนเเละยืนยันตัวตน วันแรกเมื่อไหร่ เช็คเลย

คนละครึ่งเฟส 5  หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน โดยภาครัฐร่วมชำระในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
  4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เฟส 3
  5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รายเก่า 

  • ผู้เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65
  • ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65

 

ยืนยันสิทธิการลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 ก.ย.65 ประชาชนจะได้รับการยืนยันสิทธิผ่านข้อความจากแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือ SMS ประชาชนผู้ได้รับการยืนยันสิทธิจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรก ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย.65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5