svasdssvasds

ถาม ตอบ กรมบัญชีกลาง ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (มีคลิป)

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
02 ส.ค. 2565 เวลา 17:01 น. 2.7k

ถาม ตอบ กรมบัญชีกลาง ไขข้อสงสัยความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ไขคำตอบได้ที่นี่ (มีคลิป)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จากกรณี กรมบัญชีกลาง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยมีกระแสข่าวเปิดลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ถือบัตรรายเดิม 13.45 ล้านราย และ รายใหม่ ซึ่งทั้งรายเก่าและรายใหม่พร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 นั้น

 

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำ คลิป (CLEAR พร้อมแชร์)  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565  

 

ถาม

 • โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ตอบ

 • กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
 •  และ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่

ถาม

 • หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียน

ตอบ

 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 •  ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
 •  ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
 •  สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • สำนักงานเมืองพัทยา

ถาม

 • สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

ตอบ

 • หากต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากลงทะเบียนใหม่ ผ่าน สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ถาม

 • ผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรอบใหม่ไม่ผ่าน

ตอบ

 • ภาครัฐยังคงให้ใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
 • ยังใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้าย

ถาม

 • ผู้ที่ ไม่เคยมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

ตอบ

 • ลงทะเบียนแลได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการฯ เป็นต้นไป (ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์กการ์ดเท่านั้นก็จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้)

 

ถาม

 • โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

ตอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. และ  ส.ว.

ถาม

 • โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน รายได้

ตอบ

 • รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ มินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ทรัพย์สินทางการมินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการมินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • (กรตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและกรอบครัว)
 • ไม่มีวงมินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ถาม

 • ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

ตอบ

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

ถาม

 • ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

ตอบ

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม./คน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยซที่ดีนเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว
 • กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว /คน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ใช้ประโยชน์ที่ดับเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เมื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • จะต้องมีขนาดขึ้นพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่กิน 20 โร่
 • และไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ ที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในครั้งนี้.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด