svasdssvasds

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันไหน ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ชี้แจงแล้ว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ส.ค. 2565 เวลา 6:57 น. 68.7k

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันไหน ล่าสุด กรมบัญชีกลาง แจงรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดูด่วนที่นี่ (มีคลิป)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จากกรณีที่ กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ซึ่งขณะนี้ประชาชนยังมีข้อสงสัยเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนนั้น

 

ล่าสุด เพจกรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันไหน พร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมด (มีคลิป)  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 • กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
 •  และ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่

หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียน

• สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด

• ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)

• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)

• ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)

• สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

• สำนักงานเมืองพัทยา

 

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

 • หากต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากลงทะเบียนใหม่ ผ่าน สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรอบใหม่ไม่ผ่าน

 • ภาครัฐยังคงให้ใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
 • ยังใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้าย

 

ผู้ที่ ไม่เคยมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

 • ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการฯ เป็นต้นไป (ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์กการ์ดเท่านั้น ก็จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้)

 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส.  ส.ว.

 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

รายได้

 • รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

(กรตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว)

ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

 

ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

 

ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม./คน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตร.ม.

 

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยซที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว

- กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว /คน

- กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.

 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เมื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • จะต้องมีขนาดขึ้นพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่กิน 20 โร่
 • และไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ ที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในครั้งนี้.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด