วาระครม.วันนี้ เคาะเว้นภาษีหนุนรถยนต์ EV

25 ก.ค. 2565 | 23:16 น.

วาระครม.วันนี้ จับตาหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ EV ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีประจำปี พร้อมเคาะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยธุรกิจโรงแรม

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามายังที่ประชุมหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้เสนอเข้ามาเป็นวาระเพื่อพิจารณา ทั้งด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ EV ตามนโยบายรัฐบาล

 

ทั้งนี้ก่อนการประชุมครม. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้นำคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau of International Expositions: BIE) เข้าพบนายกรัฐมนตรี 

 

โดยคณะกรรมการ BIE จะมาตรวจความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีการเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าวในประเทศไทย โดยเตรียมนำเสนอประเทศไทย และภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก ยกระดับเป็นศูนย์กลางเมืองสุขภาพในภูมิภาค

ภาพประกอบ นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

สำหรับวาระครม. วันนี้ 

 

วาระสำคัญของรัฐบาล 

 • กระทรวงการคลัง เสนอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม 
 • รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวที่ประชุม ครั้งที่ 20 /2565

วาระพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอวาระลับ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ที่ประกอบผลิตในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ... มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
 • กระทรวงการคลัง เสนอโครงการสลากการกุศล
 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ...
 • กระทรวงพลังงาน เสนอการขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย 
 • กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ.2565 - 2570
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
 • คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 
 • สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอขออนุมัติเพิ่มงบประมาณเงินราชการลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระเพื่อทราบ 

 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง -รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง - รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552)
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา