svasdssvasds

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 ก.ค. 2565 เวลา 2:49 น. 1.2k

ไทยยังเนื้อหอม  6 เดือนแรกปี 2565 ต่างชาติแห่ลงทุนในไทย 69,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เกือบ 30,000 ล้านบาท หรือ 73.5%  ญี่ปุ่นนำโด่งลงทุนไทยกว่า 26,237 ล้านบาท จ้างงานคนไทยรวมกว่า 3,164 คน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าไทยยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนของนักลงทุนต่างชาติแม้ว่าทั่วโลกจะเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดและการเศรษฐกิจโลกทียังไม่ฟื้นตัวเต็มที  โดย ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย.) ของปี 2565ไทย มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 284 ราย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 106 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 178 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 69,949 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 3,164 คน ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 71 ราย ( 25% ) เงินลงทุน 26,237 ล้านบาท สิงคโปร์ 51 ราย (18%) เงินลงทุน 10,478 ล้านบาท และ สหรัฐอเมริกา 35 ราย ( 12%) เงินลงทุน 2,899 ล้านบาท เงินลงทุนรวม 39,614 ล้านบาท

 

 

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (มกราคม - มิถุนายน) พบว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 20 ราย คิดเป็น 7.58% (ปี 2565 อนุญาตฯ 284 ราย ปี 2564 อนุญาต 264 ราย) เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 29,628 ล้านบาท คิดเป็น 73.48% (ปี 2565 ทุน 69,949 ล้านบาท ปี 2564 ทุน 40,321 ล้านบาท)

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

และจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 2,073 ราย คิดเป็น 190% (ปี 2565 จ้างงาน 3,164 คน ปี 2564 จ้างงาน 1,091 คน) โดยปี 2564 ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสูงสุด คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับปี 2565

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

โดย6 เดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย.) ปี 2565 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ บริการให้ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งสำหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ  บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคแบบครบวงจรในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การช่วยเหลือด้านการออกแบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ เป็นต้น

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

ส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ 6 เดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย.) ปี 2565 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 55 ราย คิดเป็น19% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดใน 6 เดือนนี้ โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 29,461 ล้านบาท คิดเป็น 42% ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 24 ราย เงินลงทุน 18,480 ล้านบาท สิงคโปร์ 6 ราย เงินลงทุน 1,792 ล้านบาท และ สหรัฐอเมริกา 4 ราย เงินลงทุน 996 ล้านบาท

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

ธุรกิจที่ลงทุน เช่น บริการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการทำงานของเครื่องจักรชนิดหมุน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ด้วยระบบคลาวด์ (Cloud) และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor Technology)  บริการประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ  บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

ทั้งนี้คาดว่าอีก 6 เดือนที่เหลือ (ก.ค. - ธ.ค.) ของปี 2565 จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่อนคลายการเปิดประเทศ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

“เฉพาะเดือนมิถุนายน 2565 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติ 47 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 16 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 31 ราย เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 14,872 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 142 คน ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย”

ไทยยังเนื้อหอม 6เดือน ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่ม73%

ทั้งนี้ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่   บริการออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำยางอะคริลิก     บริการออกแบบสร้างภาพกราฟิก และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ สำหรับใช้ในการตกแต่งแบบจำลองภายนอกและภายในอาคาร   บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ประเภทย่อยบริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับการทำ Digital Marketing ระหว่างเจ้าของสินค้า/ร้านค้า  บริการวิจัย พัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด