svasdssvasds

"อนุชา" ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านอีสานสู่ 4.0 สร้างความเข้มแข็ง ศก. ชุมชน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ก.ค. 2565 เวลา 11:28 น.

"อนุชา" ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านอีสานสู่ 4.0 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ย้ำประชาชนต้องมีวินัยในการใช้ชีวิต

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จ.อุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิดการพัฒนา Local Economy โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นกองทุน 4.0 ทั้งด้านกฎหมาย ด้านระบบการบัญชี ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี 

 

"ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะช่องทาง Online ให้นำไปปรับใช้ต่อการดำเนินงาน ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่สินค้าและบริการผ่านช่องทาง Online หวังให้ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมากขึ้น" 
 

ด้านรัฐบาลก็จะมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เน้นยกระดับพัฒนาอาชีพ ให้เป็นไปตามโมเดล BCG Economy Model ให้ความสำคัญเศรษฐกิจสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 

โดยนำหลัก BCG มาปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี ควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากร จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกลไกของกองทุนฯ

 

สำหรับความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ใน 2 หมู่บ้าน ของพื้นที่ จ.อุบลฯ ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการกองทุน ประกอบด้วย กองทุนหมู่บ้านไชยชนะ และกองทุนหมู่บ้านนาพิน

 

"อนุชา" ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านอีสานสู่ 4.0

 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดและสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยกองทุนหมู่บ้านไชยชนะเป็นกองทุนที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน ได้รับรางวัลกองทุนหมู่บ้านฯ อันดับที่ 3 ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็น โครงการส่งเสริมการออมและการกู้ยืมเงินออม  โครงการปั๊มน้ำมันยอดเหรียญ และโครงการโรงน้ำดื่มชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยพึ่งพาอาศัยระหว่างกันในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 

 

ขณะที่กองทุนนาพินที่ได้รับรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่างอันดับที่ 1 เป็นกองทุนที่ดำเนินกิจการในรูปแบบ สถาบันการเงินชุมชน โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นผู้สนับสนุนการวางระบบในการบริหารธุรกิจภายในชุมชน

 

ทั้งในด้านการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสังฆภัณฑ์ เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อ ส่วนการดำเนินการโครงการโรงน้ำดื่ม บรรจุขวด  อยู่ระหว่างการขอใบรับรองจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) และยังได้ดำเนินติดตั้งโครงการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ เพื่อให้บริการน้ำดื่มสะอาดกับชุมชน เป็นการช่วยส่งเสริมสุขอนามัยได้อีกทางหนึ่ง

 

"ต้องการให้สมาชิกมีวินัย วินัยที่ดีเริ่มจากตัวเรา เมื่อมีวินัยจะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น"

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด