กรมอนามัย เผยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง น้อยลง

09 กรกฎาคม 2565

กรมอนามัย เปิดเผยผลสำรวจ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใส่ใจเรื่อง "การสวมหน้ากากอนามัย" ล้างมือ เว้นระยะห่าง น้อยลง

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เรื่อง ปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มลดลงจากเดือนพฤษภาคม ทั้ง 3 พฤติกรรม ดังนี้

 

  • การสวมหน้ากาก จาก 95.2% ลดลงเหลือ 84.1%
  • การล้างมือ จาก 86.1 %  ลดลงเหลือ 52.9%
  • การเว้นระยะห่าง จาก 80.3% ลดลงเหลือ 42%

 

***เทียบเดือนพฤษภาคม 2565 กับ เดือนมิถุนายน 2565

 

ทั้งนี้ ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใส่ใจเด็กให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยเน้นย้ำให้เด็กสวมหน้ากาก เมื่อร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากในสถานที่ปิด หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์ก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าห้องส้วมทุกครั้ง และเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ร่วมกับการฉีดวัคซีน รวมทั้งควรดูแลสุขภาพเด็กไม่ให้เจ็บป่วยง่าย ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก