svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วาระครม.วันนี้ จัดงบกลาง 8 พันล้าน เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

04 กรกฎาคม 2565

วาระครม.วันนี้ ไฮไลท์ กระทรวงพม. เตรียมชงของบกลาง 8 พันล้าน เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยค่าครองชีพ พร้อมติดตามวาระอื่น ๆ ของหลายหน่วยงานเสนอมายังครม. ทั้งคลัง พาณิชย์ และกลาโหม

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระสำคัญเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเป็น "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อเป็น "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ครั้งนี้ มี กรอบวงเงิน 8,380 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท 

 

เบื้องต้น กรมบัญชีกลาง ประเมินว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงกรกฎาคมนี้ ครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลังตั้งแต่เดือน เมษายน-กรกฎาคม 2565 และจะทยอยดำเนินการอีก 2 งวดที่เหลือในรอบเดือนต่อ ๆ ไป 

 

จ่ายเงินเพิ่ม “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” กรกฎาคม นี้ ชงครม.ของบกลาง 4 เดือน

 

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้

 

อายุ 60 - 69 ปี 

 • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน 
 • รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน 
 • รวมเป็น 700 บ./เดือน 

 

อายุ 70 - 79 ปี 

 • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน 
 • รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน 
 • รวมเป็น 850 บ./เดือน 

 

อายุ 80 - 89 ปี 

 • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน 
 • รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน 
 • รวมเป็น 1,000 บ./เดือน 

 

อายุ 90 ปีขึ้นไป 

 • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน 
 • รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน 
 • รวมเป็น 1,250บ./เดือน

การประชุมครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

สำหรับการประชุมครม. วันนี้ มีวาระต่าง ๆ ดังนี้

 

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565
 • กระทรวงกลาโหม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอการขออนุมัติแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570
 • กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam 
 • กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเว้นมิให้ นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ พ.ศ. ….
 • กระทรวงพลังงาน เสนอองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งฝ่ายผลผลิต แปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 
 • กระทรวงพลังงาน เสนอองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญา ซื้อขายแก๊สธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนา ร่วมไทย-มาเลเซีย (ฉบับแก้ไข) 
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ….

วาระสำคัญของรัฐบาล 

 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ….
 • กระทรวงแรงงาน เสนอการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลาย มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19

 

แฟ้มภาพ นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล