“ทล.” เล็งออกแบบสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ จ.แพร่ 2.6 พันล้าน

04 ก.ค. 2565 | 09:24 น.

“ทล.” เทงบ 2.6 พันล้านบาท ออกแบบ-สร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ จ.แพร่ เตรียมเดินหน้าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ลุยตอกเสาเข็มในปีงบ 68 เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร หนุนเศรษฐกิจการค้า-ท่องเที่ยวเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบได้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง เพื่อผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่งของประเทศและรองรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดแพร่ โดยมีทางหลวงสายหลักพาดผ่านคือทางหลวงหมายเลข 101 (สายร้องกวาง - น่าน) โดยใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างโครงการ 2,627  ล้านบาท ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2568 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี  

 

 


ทั้งนี้ในปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสภาพการจราจรติดขัดและมีเขตทางจำกัดในช่วงเขตชุมชนในพื้นที่ อ.ร้องกวาง ทำให้ไม่สามารถขยายช่องจราจรให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้ได้เร่งรัดให้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจร ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน รวมทั้งยกระดับด้านความปลอดภัยทางถนนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง 

 

 


สำหรับรูปแบบโครงการออกแบบเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบร่องกว้าง 9.10 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50  เมตรและด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร มีรายละเอียดงานออกแบบดังนี้  
 

“ทล.” เล็งออกแบบสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ จ.แพร่ 2.6 พันล้าน

1. ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 101 (จุดเริ่มต้นโครงการ)) เป็นรูปแบบสามแยก 2 ระดับ ในลักษณะทรัมเป็ต (Trumpet Type) โดยออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 101 ถนนระดับพื้นในทิศทางการจราจรจากแนวเส้นทางโครงการลอดใต้สะพานเพื่อเลี้ยวขวาไปเมืองแพร่ ส่วนทิศทางการจราจรจากน่านเลี้ยวขวาไป จ.พะเยา ใช้สะพานตามทางหลวงหมายเลข 101 วนซ้ายลอดใต้สะพานตามแนวทางหลวงหมายเลข 101 ไปตามแนวเส้นทางของโครงการ 

 

 

2. ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 103 กม.ที่ 4+997) ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับบริเวณสี่แยกในลักษณะโคลเวอร์ลิฟ (Cloverleaf Interchange) ก่อสร้างทางลอดตามแนวเส้นทางโครงการขนาด 4 ช่องจราจร ออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 103 ขนาด 4 ช่องจราจร ออกแบบช่องวนเลี้ยวขวา (Loop Ramps) สำหรับรถเลี้ยวขวาในแต่ละทิศทาง

“ทล.” เล็งออกแบบสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ จ.แพร่ 2.6 พันล้าน

 

3. ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 101 (จุดสิ้นสุดโครงการ)) ออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 101 ขนาด 2 ช่องจราจร ถนนด้านล่างควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร

ทั้งนี้โครงการฯ มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 101 ที่ กม.207+685 บริเวณพื้นที่  ต.แม่ยางตาล โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านซ้าย ทิศเหนือผ่านบ้านแม่ยางใหม่ บ้านแม่ยางเตาปูน  บ้านแม่ยางเปี้ยว ก่อนตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ กม.ที่ 5+010 ผ่านวัดแพร่แสงเทียน แนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้าน   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับถนนท้องถิ่น (พร.7007) ก่อนผ่านพื้นที่ด้านเหนือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตัดผ่านที่ดินบางส่วนของมหาวิทยาลัยฯ    ที่ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ สิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณบ้านผาหมู ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.แม่ยางตาล ต.แม่ยางฮ่อ ต.ร้องกวาง และ ต.แม่ทราย รวมระยะทางประมาณ 14.898 กิโลเมตร 

 

“ทล.” เล็งออกแบบสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ จ.แพร่ 2.6 พันล้าน

อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่เพื่อรองรับการเดินทางและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  อันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน