"กรมวิชาการเกษตร" สุดเจ๋ง คว้าเลิศรัฐต่อเนื่อง

30 มิถุนายน 2565

“ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” อธิบดี ประกาศความสำเร็จกรมวิชาการเกษตร สุดเจ๋ง คว้าเลิศรัฐต่อเนื่อง ใช้หลักการ ”ตลาดนำการวิจัย" ยังยึดหลัก รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เน้นย้ำผลงานวิจัยการเกษตร ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง อย่าพลาด วันที่ 18 – 20 ก.ค. มีเผยแพร่ผลงานวิจัย

“รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง โดยมีสาขาภายใต้รางวัล จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมวิชาการเกษตร ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

 

"กรมวิชาการเกษตร" สุดเจ๋ง คว้าเลิศรัฐต่อเนื่อง

 

ในขณะนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบรางวัลภายใต้ชื่อ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” กรมวิชาการเกษตร ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 รางวัล โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐมาได้ถึง 2 รางวัล ในสาขาการบริการภาครัฐ โดยได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการตรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชด้วยเทคนิคคลื่นความถี่เหนือเสียง (Ultrasonic) เพื่อการบริการตรวจพืชนำเข้าส่งออก” และระดับดี ในประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานเรื่อง “การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน”

 

"กรมวิชาการเกษตร" สุดเจ๋ง คว้าเลิศรัฐต่อเนื่อง

 

ต่อมาในปี 2565 กรมวิชาการเกษตรได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมินให้อยู่ในกลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน 1 ผลงาน จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมในการพ่นป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณารางวัลภายในเดือนสิงหาคม ซึ่งจากการได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง จนได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและชาวกรมวิชาการเกษตรเป็นอย่างมาก

 

 

 

"กรมวิชาการเกษตร" สุดเจ๋ง คว้าเลิศรัฐต่อเนื่อง

 

 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ว่า แต่สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากรางวัลและความภาคภูมิใจ กับเป็นแรงขับเคลื่อนผลักดันให้ชาวกรมวิชาการเกษตรมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการ เร่งพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป และในปี 2565 ได้สั่งการให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานที่เชื่อมโยงสมดุลวัฒนธรรมองค์กรและการท างาน กรมวิชาการเกษตร หรือ BALANCE DOA TOGETHER ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุง (Improve)

 

การยกระดับ (Upgrade) ความทันสมัย (Modernization) ความร่วมมือ (Cooperation) โดยใช้ชื่อ “รางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมวิชาการเกษตร” (DOA Together Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าผลการทำงานของหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้สมดุลวัฒนธรรมองค์กรและการทำงาน

 

"กรมวิชาการเกษตร" สุดเจ๋ง คว้าเลิศรัฐต่อเนื่อง

 

"กรมวิชาการเกษตร" หรือ BALANCE DOA TOGETHER เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และเป็นการส่งเสริม สนับสนุน

 

เสริมสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน/การให้บริการ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานในการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐต่อไป

 

 

 

อีกทั้งคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับ ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับผลงานวิจัยการเกษตร ต้องสามารถนำไปสู่ การปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคการเกษตรและอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา ที่ขอให้กรมวิชาการเกษตรใช้หลัก ”ตลาดนำการวิจัย”

"กรมวิชาการเกษตร" สุดเจ๋ง คว้าเลิศรัฐต่อเนื่อง

 

ในการนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงเตรียมจัดการประชุมผลงานวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นและพร้อมที่จะของกรมวิชาการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ค. 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ สู่สาธารณชนรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย และเป็นเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย และ ในโอกาสนี้ รมช มนัญญา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค. 2565 ด้วย