svasdssvasds

ชาวสกลนครเฮ ทช.รุกขยายถนนสาย สน.3005-บ้านนาฮี 3 กม.

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 มิ.ย. 2565 เวลา 4:43 น. 43

ทช.ขยายถนนสาย สน.3005-บ้านนาฮี จังหวัดสกลนคร ยาว 3 กม. วงเงิน 13 ล้านบาท แล้วเสร็จ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอ เพิ่มศักยภาพการเดินทางประชาชน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ดำเนินโครงการงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง กิจกรรมปรับปรุงคอขวดไหล่ทางถนนทางหลวงชนบทสาย สน.3005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 - บ้านนาฮี อำเภอวานรนิวาส, คำตากล้า, อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร บริเวณช่วง กม.ที่ 8+300 – กม.ที่ 9+500, กม.ที่ 17+530 – กม.ที่ 19+305 และ กม.ที่ 21+002 – กม.ที่ 21+630 รวมระยะทางดำเนินการ 3.603 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 13.10 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการบูรณะพร้อมขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิมรวมไหล่ทางกว้าง 6 เมตร เป็นช่องจราจรรวมไหล่ทางกว้าง 9 เมตร รวมถึงได้ติดตั้งป้ายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง 

ชาวสกลนครเฮ ทช.รุกขยายถนนสาย สน.3005-บ้านนาฮี 3 กม.

ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวที่เชื่อมต่อกับ ทล.222 กับ ทล.2094 สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างอำเภอวานรนิวาส, คำตากล้า และอากาศอำนวย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ข้าว ยางพารา ฯลฯ ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

ชาวสกลนครเฮ ทช.รุกขยายถนนสาย สน.3005-บ้านนาฮี 3 กม.

แท็กที่เกี่ยวข้อง