สั่งเข้มสกัดลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา ต้นกล้ากัญชา มีโทษปรับ - จำคุก

23 มิ.ย. 2565 | 01:30 น.

“มนัญญา” สั่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ปราบปรามการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา ต้นกล้ากัญชา เตือนผิดกฎหมาย มีโทษปรับ – จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้ใช้บังคับ รุนแรง ทันที ตามโทษสูงสุดที่กฎหมายทุกฉบับที่บังคับ

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงค์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตอนนี้ ทราบว่า จังหวัดชายแดนมีการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา และต้นกล้ากัญชาเป็นจำนวนมาก และขายทั้งเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าอย่างแพร่หลาย ทั้งที่ กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศควบคุมนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาและควบคุมป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวด ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร “มนัญญา ไทยเศรษฐ์”  สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร เร่งดำเนินการ

 

ให้ด่านกักพืชทุกด่านตรวจการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากัญชาอย่างเข้มงวด และให้อธิบดีสนับสนุนอัตรากำลัง เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากัญชาจากประเทศเพื่อนบ้าน “เป็นการเฉพาะกิจ” พร้อมกับให้บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนที่ลุกลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากัญชาอย่างรุนแรงและทันที ตามโทษสูงสุดที่กฎหมายทุกฉบับที่บังคับใจอย่างจริงจัง

 

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า ให้ประสานงานทุกหน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่ให้ช่วยบูรณาการจัดการการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากัญชา และอำนวยความสะดวกกับทุกหน่วยงานที่สนับสนุน  ให้ขอความร่วมมือ สนับสนุนและปฏิบัติการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ สตช. เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อป้องกันการลักลอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้เป็นงานสำคัญเร่งด่วน

 

“ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้รมช.ทราบทุกระยะ พรัอม ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเป็นหูเป็นตาให้ทางราชการด้วย  ประชาชนสามารถรายงานตรงเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ได้ที่สายด่วน 1174 หรือ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกจังหวัด เตือนมีโทษปรับ– จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ”

อนึ่ง พระราชบัญญัติพันธ์พืช พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.พันธ์พืช (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่3) พ.ศ.2550  มีโทษดังนี้

 

1. จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

2. จำหน่ายเมล็ดพันธ์ปลอม  มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่ เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

3. จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

4. ไม่ติดแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท